Update POP3: Agrarisch natuurbeheer

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) strekt zich uit over de periode 2014 – 2020. POP3 is een nationaal programma dat met steun van de EU wordt uitgevoerd en de focus legt op vier hoofdthema’s: agrarisch natuurbeheer, waterbeheer, innovatie in de landbouw en LEADER-gebieden. Het is nu begin 2017 en het programma is twee jaar onderweg. Welke vorderingen zijn er gemaakt en wat staat er nog te gebeuren?

POP3: Voortgang Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuurbeer spreekt misschien wel het meest tot de verbeelding van de thema’s binnen POP3. Aard Mulders is werkzaam bij de directie Natuur Biodiversiteit voor EZ. Tevens was hij bij het opstellen van het Plattelandsontwikkelingsprogramma verantwoordelijk voor het onderdeel agrarisch natuurbeheer. Hij vertelt over het agrarisch natuurbeheer en de voortgang binnen het programma.

Een helder doel

Op de vraag waar het agrarisch natuurbeheer zich op richt vertelt Mulders: ‘’Het agrarisch natuurbeheer heeft als doel natuurbeheer op agrarische grond. Het moet ten goede komen van kwetsbare soorten die voor hun overleven afhankelijk zijn van boerenland, en genoemd zijn in de Vogel- en habitatrichtlijn, aangevuld met een paar provinciespecifieke soorten. De bekendste soorten zijn de weide- en akkervogels, maar ook soorten die leven in coulissenlandschappen en/of waterkanten, zoals de boomkikker of groene glazenmaker, maken daar onderdeel van uit. Op dit moment wordt ca 90.000 ha beheerd met agrarisch natuurbeheer. Vaak zijn dit specifieke gebieden voor bijvoorbeeld weidevogelbeheer, maar ook elzensingels in de Noordelijke Friese wouden of knotbomen in Zuid-Limburg’’.

Collectieven (groepen agrariërs)

In het verleden werden door agrariërs voor maatregelen afzonderlijke aanvragen ingediend. In het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer, dat per 1 januari 2016 is gestart, spelen de zogeheten collectieven een belangrijke rol. Mulders: ‘’De collectieven zijn groepen van agrariërs. Zij krijgen de subsidie, en maken binnen de kaders van een natuurbeheerplan dat door provincies is opgesteld, jaarlijks een beheerplan voor een leefgebied. Hierbij richten zij zich bijvoorbeeld op weidevogels of soorten in landschapssingels. Dit plan wordt opgesteld met als doel dat dit op termijn leidt tot stabiele populaties van de beoogde soorten waar agrarisch natuurbeheer zich op richt’’. Door groepen van boeren samen een aanvraag in te laten dienen ontstaat er meer samenhang in de maatregelen die in een gebied genomen worden. Hierdoor is er betere afstemming tussen waar dieren kunnen broeden, eten en/of schuilen voor predatoren.

‘’Een van de grootste innovaties in het huidige Europese POP’’

Op de vraag waar nog knelpunten liggen en wat zijn verwachtingen zijn voor agrarisch natuurbeheer in 2017 antwoordt Mulders: ‘’Een probleem is dat Europese regelgeving, ondanks bepaalde aanpassingen, nog niet overal goed aansluit op een aanpak met collectieven. Hierover zijn we in gesprek met de Europese Commissie, die graag met ons meedenkt over hoe we het stelsel kunnen versterken en hoe zij de Europese regelgeving passend kunnen maken. Het nieuwe stelsel met collectieven wordt namelijk gezien als een van de grootste innovaties in het huidige Europese POP.

Ik verwacht dat collectieven en belanghebbenden zoals de Vogelbescherming, TBO’s (terreinbeherende organisaties) en overheden de eerstkomende jaren nog moeten leren hoe zij het beste de mogelijkheden in het stelsel kunnen benutten. Hiervoor starten provincies, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, een traject genaamd ‘Lerend beheren’. Daarnaast verwacht ik dat het stelsel ook navolging zal krijgen in andere landen. Niet in precies dezelfde vorm, maar in afgeleide vormen’’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *