Nieuwsbrief juli 2019

---

Collectieven experimenteren met eco-regelingen

Dit voorjaar zijn GLB-pilots gestart om ervaring op te doen met het met het nieuwe stelsel waarin vergoedingen worden gekoppeld aan eco-regelingen: prestaties voor biodiversiteit, klimaat en de bescherming van bodem-water-lucht. De pilots worden uitgevoerd door samenwerkingsverbanden van collectieven, in verschillende sectoren in vrijwel alle regio's in Nederland.

In ieder pilot wordt gewerkt aan regionale gebiedsplannen, waarin de Europese en nationale doelen worden vertaald naar concrete maatregelen op regionaal niveau. Doel is te komen tot een effectief en werkbaar stelsel: het gaat om het uitwerken en testen van effectieve maatregelen(pakketten), maar ook de administratieve procedures daaromheen.

Lees meer >>

---

Dit zijn de 7 pilots:

Hoe? Zo! Gewaardeerde landbouw vanuit markt en maatschappij ondersteund door een eenvoudig en regionaal GLB

Ontwikkeling van een regionale methodiek (GLB-gebiedsplan) voor de noordelijke provincies, met een keuzemenu van maatregelen en een bijbehorend model-bedrijfsplan. Lees meer >>

Akkerbelt

Ontwerp van effectieve en samenhangende maatregelen voorde akkerbouw in iedere regio (maatwerk), met als doel meer meer groen rendement en  draagvlak onder akkerbouwers. Lees meer >>

Groen, productief en levend Limburg

Het uitrollen van laagdrempelige en bewezen vergroeningsmaatregelen en het samen met boeren selecteren en testen van nieuwe maatregelen. Lees meer >>

De kievit als boegbeeld voor vergroening in de melkveehouderij

Doel: Het uittesten van verschillende pakketten aan maatregelen in vier deelgebieden in Overijssel, met de kievit als voorbeeldsoort.  Lees meer >>

Klik hier om Naar vijftig tinten groen in het kleinschalig cultuurlandschap

Ontwerp van pakketten maatregelen gericht op instandhouding en verbetering van het kleinschalige cultuurlandschap op zandgronden, in verschillende regio's. Lees meer >>

Vergroening van waterrijke veenweidegebieden

Deze pilot ontwikkelt bodem- en klimaatdiensten, onderzoekt de kansen voor een groenblauwe dooradering van het landschap en verbetert de afstemming met initiatieven uit de agrarische keten. Lees meer >>

Sectorale bouwstenen voor bedrijfsgerichte verduurzaaming in toekomstig GLB.

Brede consultatie van LTO aan de hand van concrete vragen, die voor verschillende sectoren een groslijst van maatregelen en een 'casco'-bedrijfsduurzaamheidsplan moet opleveren. Lees meer >>

---

Uitwerking van eco-regelingen

Het belangrijkste doel van de GLB-pilots is het uitwerken van en ervaring opdoen met nuttige en inpasbare eco-regelingen. De Europese Commissie wil de eco-regelingen richten op leefomgeving en klimaat. In een brief aan de Tweede Kamer opperde minister Carola Schouten (LNV) eerste ideeën over de invulling van deze eco-regelingen, zoals teelt van eiwitgewassen, behoud van kruidenrijk grasland of het verhogen van het grondwaterpeil.

Lees meer >>

---

Melkveehouder aan de slag met 13 groene GLB-maatregelen

Behalve het experimenteren met de eco-regelingen in de praktijk, hebben de pilots ook tot doel na te denken over een puntenstelsel, op basis waarvan boeren keuzes kunnen maken uit een keuzemenu.

In het kader van de pilot in het veenweidegebied is een speciale app ontwikkeld, waarin boeren keuzes kunnen maken uit 15 tot 20 maatregelen uit één van de drie modules water, bodem of klimaat. Frank de Wit uit Oosthuizen (NH) is één van de 40 deelnemers en vertelt erover op de website.

Lees meer >>

---

ToekomstGLB wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. We sturen u deze nieuwsbrief omdat u zich al eerder heeft aangemeld voor een nieuwsbrief van toekomstGLB, en omdat we verwachten dat u interesse hebt in de thematiek. Als dat niet het geval is: afmelden kan heel eenvoudig via de link hieronder.