Berichten van redactie

Olifantsgras mogelijk toch vergroeningsgewas

21 jun 2018

LNV-minister Schouten is bereid om olifantsgras toe te staan als vergroeningsgewas. De SGP heeft hierover een motie ingediend. Waarschijnlijk haalt de motie een meerderheid in de Tweede Kamer. De stemming is waarschijnlijk op dinsdag 26 juni. De Europese Commissie heeft vorig jaar nieuwe vergroeningsopties bekend gemaakt. De teelt van olifantsgras past volgens de commissie binnen […]

Lees meer >>

Meeste lidstaten tegen verlaging GLB-budget

20 jun 2018

Verreweg de meeste EU-lidstaten maken bezwaar tegen verlaging van het landbouwbudget. Nederland behoort met Oostenrijk, Finland, Zweden en Denemarken tot de landen die goed kunnen leven met een GLB-korting. Na afloop van de Europese landbouwraad eerder deze week concludeerde de Franse minister Travert dat zeker 20 van de 27 lidstaten zich verzetten tegen verlaging van […]

Lees meer >>

Initiatief: bodemindex voor beter bodembeheer

19 jun 2018

Rabobank, drinkwaterbedrijf Vitens en verzekeraar a.s.r. willen een dynamische bodemindex ontwikkelen. Het instrument moet bijdragen aan gezonde landbouwbedrijven, behoud van de waarde van landbouwgrond en een betaalbare grondwaterwinning. De bodemindex zou ook ingepast kunnen worden in het nieuwe GLB. Onlangs tekenden de drie partijen een intentieverklaring. De initiatiefnemers zeggen hiermee gehoor te geven aan de […]

Lees meer >>

Nadere toelichting op de GLB-plannen van de Europese Commissie

19 jun 2018

In een presentatie in het Huis van Europa hebben vertegenwoordigers van de Europese Commissie meer inzicht geboden in de doelen en inhoud van de voorstellen voor het GLB na 2020. In deze pdf treft u de presentatie aan. In hun presentatie benadrukten Gijs Schilthuis en Iman Boot dat er goed is geluisterd naar de omgeving. […]

Lees meer >>

Europese Commissie bespreekt voorstellen in Den Haag

13 jun 2018

Het blijft de grote vraag: hoeveel gaat er nu veranderen met de hervorming van het GLB na 2020? De vraag hangt ook boven de zaal bij de bijeenkomst in het Huis van Europa over de jongste voorstellen van de Europese Commissie (EC) voor het GLB. Maatschappelijke organisaties maken een verschillende inschatting. LTO is tevreden omdat […]

Lees meer >>

Schouten zet in op lager GLB-budget

12 jun 2018

Frankrijk, Griekenland, Finland, Ierland, Portugal en Spanje willen het GLB-budget op peil houden. Dat blijkt uit een gezamenlijk memorandum van deze landen. LNV-minister Carola Schouten wijst de oproep van de zes lidstaten nadrukkelijk af. In een brief aan de Tweede Kamer – vooruitlopend op de komende Landbouw- en Visserijraad op 18 juni – schrijft Schouten […]

Lees meer >>

LNV: houtwal pas in 2021 in GLB opnemen

12 jun 2018

Het opnemen van landschapselementen in de directe GLB-betalingen is volgens het ministerie van LNV een goed idee voor het nieuwe GLB (2021 – 2027). De uitbetalingssystematiek nu al wijzigen, vindt het ministerie niet logisch. Het ministerie reageert in de Volkskrant op een recent voorstel van natuur – en landbouworganisaties. Singels Boeren met landschapselementen zoals houtwallen […]

Lees meer >>

‘GLB-budget volledig naar duurzame landbouw’

07 jun 2018

Garandeer dat het budget van de eerste pijler ingezet wordt voor verduurzaming van de landbouw en herstel van natuur. Zo luidt de oproep van LandschappenNL aan LNV-minister Schouten. De organisatie doet dat mede namens een aantal Nederlandse en Europese natuur- en milieuorganisaties. De groep organisaties vindt dat de bescherming van natuur en biodiversiteit in de […]

Lees meer >>

‘Landschapselement opnemen in GLB’

05 jun 2018

Landschapselementen moeten worden meegenomen in de directe betalingen vanuit het gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Dat schrijven LandschappenNL, LTO Nederland, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en BoerenNatuur  aan minister Carola Schouten van LNV. In de huidige tranche van het GLB heeft Nederland landschapselementen buiten de subsidiabele oppervlakte van de directe betalingen aan boeren gehouden. Omringende landen als België, UK, […]

Lees meer >>

Verdeelde reacties op GLB-voorstellen

04 jun 2018

LTO Nederland reageert in hoofdlijnen positief op de GLB-voorstellen van Phil Hogan. Dat geldt ook voor het NAJK. Natuur- en milieuorganisaties zijn verontrust. De reacties op het GLB-pakket dat op 1 juni is gepresenteerd, zijn erg verdeeld. Aftopping van de GLB-toeslagen per bedrijf bij €100.000, alleen betaling van premies als de ondernemer milieu- en klimaatmaatregelen […]

Lees meer >>

Hogan: alleen GLB-toeslag bij milieumaatregelen

01 jun 2018

Aftopping van de GLB-toeslagen per bedrijf bij €100.000, alleen betaling van premies als de ondernemer milieu- en klimaatmaatregelen uitvoert en minimaal 2% van het GLB-budget naar jonge boeren. Dat zijn enkele voorstellen voor het GLB 2021 – 2027 zoals die vrijdag 1 juni door landbouwcommissaris Phil Hogan zijn gepresenteerd. Voor het nieuwe GLB wordt €365 […]

Lees meer >>

Schouten: extra beleid voor jongeren

31 mei 2018

Landbouwminister Carola Schouten gaat in Brussel aandacht vragen voor zogeheten nieuwe toetreders in de landbouw. Dat zijn jongeren die buiten familieverband een boerderij willen starten of overnemen. De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat het toekomstige GLB ruimte voor deze groep moet scheppen. De agrarische sector vergrijst in heel Europa. Dat geldt ook voor Nederland. […]

Lees meer >>

Gebruik satelliet-data toegestaan bij GLB-controles

31 mei 2018

Data van de Copernicus Sentinel-satellieten mogen met ingang van 22 mei worden gebruikt bij de controle van GLB-betalingen. Hetzelfde geldt voor andere moderne vormen van bewijs, zoals foto’s met geo-tags en informatie van drones.   De toestemming van de Europese Commissie voor het gebruik van aardobservatiegegevens zal het aantal veldinspecties vergaand verminderen, verwacht de Europese […]

Lees meer >>

GLB-discussieborrel natuurorganisaties

29 mei 2018

Tien natuur- en landschapsorganisaties nodigen belangstellenden uit voor de derde discussieborrel over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De discussieborrel is op donderdag 31 mei in Den Haag. Het huidige GLB vraagt om verbetering. In 2020 gaat het nieuwe GLB van start. Dit is hét moment om vorm te geven aan een duurzaam toekomstperspectief […]

Lees meer >>

BioHuis wil aan slag met GLB-pilot

23 mei 2018

De vereniging van biologische boeren BioHuis wil pilots uitvoeren met minimaal honderd biologische en niet-biologische boeren om ervaring op te doen met een systeem van maatschappelijke dienstverlening. Volgens BioHuis-bestuurder en melkveehouder Kees van Zelderen kan daarbij worden geleerd van ervaringen in Sleeswijk-Holstein. In het nieuwe GLB worden hoogstwaarschijnlijk meer eisen gesteld aan agrarische ondernemers om […]

Lees meer >>

Milieuorganisaties bezorgd over GLB-voorstellen

22 mei 2018

  Vier grote milieuorganisaties vrezen dat de lidstaten hun nationale landbouwplannen prioriteit geven boven de vergroeningsdoelen van de EU. De klimaat-, milieu- en gezondheidsdoelen moeten daarom in het GLB verplicht worden gesteld.   Dat schrijven European Environmental Bureau, Greenpeace, Birdlife Europe en World Wildlife Fund in een gezamenlijke brief aan de directeur-generaals van de betrokken […]

Lees meer >>

‘GLB inzetten voor realisering VN-doelen’

17 mei 2018

Het GLB kan zeker een rol spelen bij de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN. Dat schrijft LNV-minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer. Op verzoek van de Kamer heeft het ministerie eerder dit jaar een workshop georganiseerd voor betrokken wetenschappers. Gedebatteerd is over de aanknopingspunten die het GLB biedt om de […]

Lees meer >>

‘Meer GLB-budget voor innovatie’

17 mei 2018

Wageningen University & Research (WUR) en het Franse Institute de la Recherche Agronomique (INRA) stellen voor om meer budget uit te trekken voor innovatie in de landbouw. Dat is een van de aanbevelingen van een gezamenlijke studie naar de rol van innovatie in het toekomstige landbouwbeleid. De studie is gedaan met steun van het ministerie […]

Lees meer >>

‘Geen extra GLB-eisen voor bioboer’

08 mei 2018

Alleen boeren en tuinders die maatschappelijke diensten leveren, krijgen vanaf 2021 een hectaretoeslag uit de GLB-pot. Dat is het voorstel van de vereniging van biologische boeren BioHuis.   BioHuis pleit ervoor dat gecertificeerde biologische ondernemers per definitie deze toeslag ontvangen. Het keurmerk biedt voldoende garantie dat de producent bijdraagt aan een ‘zorgzame landbouw door het […]

Lees meer >>

EU-landbouwbudget met 5% omlaag

03 mei 2018

De uitgaven voor het GLB gaan in de periode 2021-2017 omlaag met 5% naar €365 miljard. Dat blijkt uit de meerjarenbegroting (MFK) die op 2 mei is gepresenteerd door de Europese Commissie. In de voorstellen van EU-begrotingscommissaris Oettinger daalt het budget voor directe betalingen aan boeren met 4 procent. De post regionale ontwikkeling krimpt met […]

Lees meer >>

GLB-betalingen verder omlaag

01 mei 2018

Het totale bedrag aan GLB-betalingen is in boekjaar 2017 (16 oktober 2016 – 15 oktober 2017) verder gedaald. De trend is al jaren dalend. In het meest recente boekjaar is een bedrag van €876 miljoen uitgekeerd. In 2012 ging het nog om een totaalbedrag van €1 miljard. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). […]

Lees meer >>

‘Plafond GLB-toelage op € 60.000’

30 apr 2018

Een maximum aan GLB-toelage van €60.000 per bedrijf per jaar. Dat is een van de voorstellen die staat in een uitgelekt Brussels document over de hervorming van het Europese landbouwbeleid. Een ander voorstel is om het plafond bij de steunverlening aan boeren te leggen bij 100 hectare. Betere verdeling Door de GLB-toelagen te maximeren, moet […]

Lees meer >>

Pilots natuur-inclusieve landbouw voor nieuwe GLB

26 apr 2018

BoerenNatuur, het platform van alle agrarische collectieven in Nederland, ontwikkelt in opdracht van het ministerie van LNV zes pilots natuur-inclusieve landbouw. Hiermee wordt ingespeeld op mogelijkheden van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en op ontwikkelingen in de markt, zoals de duurzame zuivelketen. Omvang en focus In de pilots oefenen boeren met nieuwe vormen van […]

Lees meer >>

Verdeling GLB-toeslagen in EU is scheef

25 apr 2018

In 2015 ontving 81% van de boeren in de 28 lidstaten van de EU 20% van de inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit een studie van Wageningen Economic Research. De verdeling van de toeslagen over bedrijven in Europa is een belangrijk thema in het debat over het nieuwe GLB. In het kader van de discussie over de […]

Lees meer >>

Meningsverschillen over nieuw GLB

25 apr 2018

Wat gebeurt er in de landbouw als het GLB wordt afgeschaft? Moet voedselzekerheid een kerndoel blijven van het landbouwbeleid? En hoe zit het eigenlijk met de doelgerichte betalingen waar iedereen het over heeft. We vroegen het de laatste maanden aan een tiental wetenschappers, belangenbehartigers en politici. Een overzicht van hun standpunten. Afschaffen van GLB Wat […]

Lees meer >>

‘Monitor biodiversiteit kans voor nieuw GLB’

18 apr 2018

Met behulp van satellietbeelden en data die door boeren zelf worden verzameld, is de aanwezigheid van kruidenrijk grasland goed te monitoren. Dat blijkt uit een zogeheten hackathon die onlangs is georganiseerd door het Wereld Natuur Fonds (WNF), RVO en BoerenNatuur. De hackathon maakt onderdeel uit van de ontwikkeling van een biodiversiteitsmonitor in de melkveehouderij. Deze […]

Lees meer >>

Bas Belder (EP): ‘In GLB meer nadruk op innovatie’

16 apr 2018

Langzaam groeien we naar een nieuwe hervorming van het GLB. De Europese Commissie treft voorbereidingen, er komen onderzoeken beschikbaar, maatschappelijke organisaties starten hun lobby. Tijd om het GLB samen met deskundigen, politici en andere betrokkenen onder de loep te nemen. Dat doen we in een serie interviews. Deze keer komt Bas Belder (71) aan het […]

Lees meer >>

Schouten: met GLB naar circulaire landbouw

06 apr 2018

Het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (2021-2027) moet de overgang naar een circulaire landbouw een impuls geven. Dat zei LNV-minister Carola Schouten op de stakeholdersbijeenkomst ‘GLB uit de startblokken’ op 5 april in Oegstgeest. “Bij zo’n transitie naar een duurzame landbouw horen eerlijke prijzen voor boeren. Dat smeekt om versterking van hun positie in de keten.” Schouten […]

Lees meer >>

Belgische podcast over GLB: ‘Ge moet goed zot zijn’

29 mrt 2018

Bart Staes – Europarlementslid voor de Belgische partij Groen – maakt in de aanloop naar het nieuwe GLB een zestal podcasts. De eerste is inmiddels te beluisteren.  Industriële landbouw Staes zegt met zijn podcasts een bijdrage te willen leveren aan een goede inhoudelijke discussie over het Europese landbouwbeleid. “We zien dat het huidige industriële landbouwmodel tegen zijn grenzen botst. […]

Lees meer >>

Netwerkborrel natuurorganisaties over nieuwe GLB

26 mrt 2018

Tien natuur- en landschapsorganisaties nodigen belangstellenden uit voor de tweede discussieborrel over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De discussieborrel is op donderdag 29 maart in Den Haag. Het huidige GLB vraagt om verbetering. In 2020 gaat het nieuwe GLB van start. Dit is hét moment om vorm te geven aan een duurzaam toekomstperspectief […]

Lees meer >>

EU-Rekenkamer kritisch over GLB-voorstellen

20 mrt 2018

Meer verantwoordelijkheid voor de lidstaten bij de invulling van het GLB vereist een totaal nieuw uitvoeringssysteem. Dat schrijft de Europese Rekenkamer in een document over het gemeenschappelijke landbouwbeleid. Europese Commissie stelt voor om de lidstaten meer verantwoordelijkheid te geven bij de invulling van het nieuwe GLB (2021 – 2027). Bijvoorbeeld waar het gaat om de […]

Lees meer >>

‘Focus nieuw GLB op hele voedselsysteem’

20 mrt 2018

De tijd is rijp om het GLB om te vormen van een sectorbeleid naar een beleid dat is gericht op het hele voedselsysteem. “Het nieuwe GLB moet gericht zijn op de samenhang tussen landbouw, voeding en gezondheid.” Dat vindt hoogleraar Landbouweconomie Erik Mathijs van de Katholieke Universiteit Leuven. Mathijs is een van de sprekers op […]

Lees meer >>

5 april: praat mee over het nieuwe GLB

16 mrt 2018

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat in gesprek met geïnteresseerden over het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Op donderdagmiddag 5 april houdt het ministerie in Leiden een bijeenkomst ‘Het GLB uit de startblokken’. De Europese Commissie heeft 29 november 2017 de eerste contouren voor een nieuw GLB geschetst. De commissie presenteert […]

Lees meer >>

Europees Parlement wil meer geld voor GLB

15 mrt 2018

  Het Europees Parlement vindt dat het budget voor het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid omhoog moet. Bezuinigingen op het GLB vindt de meerderheid in het parlement niet acceptabel. Volgens de meerderheid van het parlement moet de bijdrage van de lidstaten in periode 2021 – 2027 omhoog van 1% van het bruto binnenlands product naar circa 1,3%. Het […]

Lees meer >>

‘Meer ruimte voor lidstaten in GLB’

13 mrt 2018

De Europese lidstaten moeten meer ruimte krijgen voor een eigen invulling van het GLB. Dat blijkt uit een conceptnotitie waarover de Europese landbouwministers op 19 maart een besluit nemen. Het concept is gepubliceerd op de nieuwswebsite Politico. In het document staat dat er grote agrarische verschillen zijn tussen de lidstaten. Flexibiliteit om het beleid een […]

Lees meer >>

Bijeenkomst 5 april: het GLB uit de startblokken

28 feb 2018

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil in gesprek over het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Op 5 april organiseert het ministerie een bijeenkomst ‘Het GLB uit de startblokken’. De Europese Commissie heeft 29 november 2017 de contouren voor een nieuw GLB geschetst in de Mededeling “De toekomst van voeding en landbouw”. De […]

Lees meer >>

Studie schetst mogelijkheden voor milieu- en klimaatdoelen binnen GLB

28 feb 2018

Een resultaatgericht Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 dat oog heeft voor milieudoelen en de klimaatproblematiek. Dat heeft het Institute for European Environmental Policy (IEEP) onderzocht in een studie over het GLB in opdracht van het Duitse Wereldnatuurfonds (WWF). Eind vorig jaar heeft de Europese Commissie de contouren geschetst voor het nieuwe GLB. Daarbij krijgen de […]

Lees meer >>

Rutte: niet meer geld naar EU

23 feb 2018

Premier Rutte doet zijn uiterste best om te zorgen dat Nederland na 2010 niet meer afdraagt aan de Europese Unie. “Daar mag ik later op worden afgerekend”, zei hij vrijdagmorgen bij het begin van de informele top van EU-regeringsleiders in Brussel. “Nederland geeft een hoop uit aan de EU. Onze inzet is dat het niet […]

Lees meer >>

Gemeenten: GLB moet inspelen op zorgen van burgers

22 feb 2018

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beter moet inspelen op zorgen van burgers voor een duurzame landbouwproductie. Ook moet een nieuw GLB de omschakeling naar een circulaire voedselproductie op een relatief korte termijn stimuleren. Dat stelt de VNG in een position paper over het Europese landbouwbeleid. Het document is opgesteld […]

Lees meer >>

‘Den Haag wil minder uitgeven aan GLB’

19 feb 2018

Nederland wil minder uitgeven aan het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat is volgens Nieuwe Oogst de Nederlandse inzet als premier Rutte deze week vrijdag zijn 26 Europese collega’s in Brussel spreekt over de toekomst van de Europese Unie (EU). Het landbouwblad meldt dat Den Haag van oordeel is dat bij een kleinere EU ook een bescheidener […]

Lees meer >>