‘Betrek regio bij invulling nieuwe GLB’

Kies in het nieuwe GLB zoveel mogelijk voor maatregelen die makkelijk controleerbaar zijn. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van satellieten. En betrek de regio bij de uitwerking van de nieuwe eco-regelingen. Dat zijn aanbevelingen van Wageningen Environmental Research aan het ministerie van LNV. Minister Schouten heeft het Wageningse onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer gezonden.

Het rapport ‘Interventielogica voor de groenblauwe architectuur van het GLB’ wordt gebruikt bij de uitwerking van het GLB-NSP, schijft minister Schouten aan de Tweede Kamer. In dat strategische plan komt te staan op welke wijze Nederland het nieuwe GLB invult.
De Wageningse onderzoekers hebben de Europese verordening Strategische Plannen geanalyseerd en dan vooral op de groenblauwe aspecten. De vraag van de minister was: hoe kan de realisatie van klimaat-, milieu-, landschaps- en natuurdoelen worden gerealiseerd met de beschikbare maatregelen en welke indicatoren kunnen worden gebruikt om de realisatie te bewaken?

25 adviezen

De onderzoekers geven 25 adviezen. Bijvoorbeeld:

  • Subsidieer vanuit het GLB geen acties van boeren die gunstig zijn voor één doel, maar ten koste gaan van andere doelen. Ofwel, zorg ervoor dat maatregelen voor het klimaat niet slecht uitwerken voor biodiversiteit of landschap.
  • Maak het GLB-maatregelenpakket doelmatig en voor boeren aantrekkelijk. Aanscherping op onderdelen van het huidige GLB hoeft geen probleem te zijn als het totale pakket maar aantrekkelijk is.
  • Benut de Brusselse mogelijkheden om gebieden met beperkingen extra subsidie te geven. Hevel daartoe budget over van de 1e naar de 2e pijler. Zo komt geld beschikbaar om bijvoorbeeld het waterpeil in veenweidegebieden te verhogen.
  • Beloon landschapselementen hoger dan de daaraan gerelateerde kosten en inkomstenderving. Geef in plaats daarvan een vergoeding ter hoogte van een goed renderende teelt.
  • Maar vergoed aan productie gerelateerde teelten zoals vang- en rustgewassen niet meer dan de meerkosten en gederfde inkomsten.
  • Bij de uitwerking van een puntensysteem voor de eco-regelingen moet de overheid alleen de hoofdlijnen vaststellen. Vertrouw de invulling toe aan de regio.
  • Vul de maatregelen waar mogelijk regionaal in, met betrokkenheid van de agrarische sector, provincies, waterschappen en Ngo’s.
  • Kies waar mogelijk voor maatregelen die makkelijk controleerbaar zijn door middel van informatie uit bijvoorbeeld satellieten.

Meer informatie:

Kamerbrief en rapport van Wageningen Environmental Research

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *