Zeven pilots

Deze pagina is ook Engelstalig beschikbaar. Also available in English

Ervaringen van de GLB-Pilots 2019-2021

Hoe maken we de landbouw klaar voor de toekomst? Kunnen we naar een meer natuurinclusieve landbouw waar boer én samenleving achter staan? De Europese Commissie zet met de voorstellen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2022 in op het ondersteunen van boeren bij deze beweging. Twintig agrarische collectieven en LTO Nederland hebben in zeven pilots uitgezocht hoe dit beleid eruit zou kunnen komen te zien in de praktijk. De belangrijkste lessen zie je in dit filmpje (ook te bekijken in YouTube.)

Zeven pilots met prestatiegerichte betalingen

Doel van de pilots Toekomstgerichte landbouw is om ervaring op te doen met prestatiegerichte betalingen aan boeren in de aanloop naar de volgende GLB-periode 2021 – 2017. Agrarische collectieven voor natuur- en landschapsbeheer voeren de pilots uit. Dat zijn er zeven in bijna alle regio’s van Nederland.

Biodiversiteit en klimaat

De voorwaarden waaraan boeren moeten voldoen om financiële ondersteuning vanuit het GLB  te ontvangen, worden vanaf 2021 veel meer door de lidstaten bepaald. De bedoeling is dat boeren in hun bedrijfsvoering meer rekening gaan houden met biodiversiteit, klimaat en de bescherming van water, bodem en lucht. Daar krijgen boeren dan prestatiegerichte vergoedingen voor.

Ervaring opdoen

De bedoeling van de pilots is om hiermee ervaring op te doen in een aantal regio’s en sectoren. Een ander doel van de pilots is gericht op de uitvoeringslasten. De Europese Commissie streeft naar vereenvoudiging van het GLB met minder administratieve lasten. De ervaringen in de pilots moeten bijdragen aan het ontwerp van een stelsel van prestatiegerichte betalingen dat boeren stimuleert om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken

Agrarische collectieven

De afgelopen jaren hebben de collectieven bewezen dat zij in staat zijn om afspraken te maken met boeren over natuur- en landschapsbeheer. Voor hun aanpak bestaat breed draagvlak in Nederland. Ook in Brussel bestaat waardering voor deze collectieven. De Nederlandse aanpak wordt door de Europese Commissie als voorbeeld gezien voor de hele Europese Unie.

Uitvoering tot medio 2021

De uitvoering van de pilots loopt van maart 2019 tot medio 2021. Hiervoor is totaal €9 miljoen beschikbaar. Dat budget komt beschikbaar door overheveling van geld van pijler 1 naar pijler 2.

Nationaal Strategisch Plan

Vertegenwoordigers van de betrokken agrarische collectieven komen tijdens de uitvoering regelmatig bij elkaar. Belangrijk doel van dit landelijke overleg is om de resultaten van de pilots te vertalen in voorstellen voor de invulling van het Nationaal Strategisch Plan. Dat plan moet Nederland in Brussel indienen voor de uitvoering van het GLB in de periode 2021 – 2027.

In het menu vindt u meer berichten over de zeven pilots.

Ook op deze pagina van de website van BoerenNatuur vindt u meer informatie over de pilots.