Akkerbelt

Dit artikel is ook Engelstalig beschikbaar.

Titel project: Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw
Aanvrager: Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen
Samen met: Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief, Coöperatie Collectief Agrarisch Natuurbeheer Poldernatuur Zeeland, Coöperatieve vereniging Coöperatie Agrarisch Collectief Waadrâne, Agrarisch Natuur en Landschaps Collectief Midden Groningen, Coöperatie Agrarische Natuur Drenthe Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden, Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid, Coöperatie Collectief Hoeksche Waard
Regio: Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland
Website: www.poldernatuurzeeland.nl/Projecten/GLB-pilot-Akkerbelt

groenere akkerbouw

Toelichting

De Akkerbelt

De pilot speelt zich af in negen gebieden (van Noordoost tot Zuidwest-Nederland) die tezamen een dwarsdoorsnede vormen van de Nederlandse akkerbouw. Ieder gebied geeft zelf regionale kleur en geur aan de pilot, maar steeds met deze accenten:

 • sterkere sturing op inhoud, situering en betaling van vergroeningsmaatregelen
 • betere integratie van vergroening en agrarisch natuurbeheer
 • regionaal maatwerk ten gunste van de vijf EU-vergroeningsthema’s: biodiversiteit, landschap, bodem, water en klimaat, én betere inpasbaarheid in de bedrijfsvoering

Dit zijn de deelnemende gebieden: Oost-Groningen, Midden-Groningen, Drenthe, Noord-Friesland, Flevoland, de kop van Noord-Holland, de Haarlemmereer, de Hoeksche Waard en Zeeland. Oost-Groningen, Flevoland en Zeeland zijn de 3 leidende gebieden.

Groenere akkerbouw

Elk deelnemend collectief maakt een regionaal plan van aanpak. In een gebiedsproces per regio wordt optimaal samengewerkt tussen gebiedspartijen en gewerkt aan breed draagvlak onder akkerbouwers met als oog groen resultaat. Iedere pilot richt zich dan ook op:

 • het creëren van een effectieve ‘ecologische infrastructuur’ van landschapselementen, waterlopen, akkerranden en andere ‘lijnvormige’ elementen. Streven is om zo een groenblauwe dooradering van 5 à 10% van de gebiedsoppervlakte te realiseren. Daarvan profiteren bijvoorbeeld akkervogels, bijen, (overige) insecten, natuurlijke plagen en waterkwaliteit. Dit onderdeel onderzoekt wat er nodig is om een effectieve dekkingsgraad te organiseren
 • het oefenen met de teelt van natuurvriendelijke gewassen en het in praktijk brengen van natuurvriendelijke bouwplannen. Dit onderdeel onderzoekt de prikkels die nodig zijn om het bedrijfssysteem als geheel sterker te vergroenen
 • het ontwikkelen en testen van een breed, op de regio toegespitst keuzemenu met puntensysteem vergroeningsmaatregelen op basis van een selectie van (beleids-)doelen, kansen en knelpunten
 • het verkennen van welke maatregelen sturing nodig hebben om effectief te zijn, hoe die sturing het best gestalte kan krijgen en hoe de rol van collectieven in het nieuwe GLB kan worden ingevuld.

Groen rendement

De GLB-pilot Akkerbelt werkt in 9 akkerbouwcollectieven dwars door Nederland aan werkende vergroeningsinstrumenten voor meer groen rendement. Rendement voor zowel boer, omgeving als regio. Het nieuwe GLB voelt ver van uw bed, maar komt met deze GLB-pilot dichterbij huis. Praat, denk en sleutel mee aan een werkend vergroeningsinstrumentarium in uw regio. Ga voor groen rendement middels een groenere akkerbouw. Sluit aan bij de GLB-pilot Akkerbelt!

Groene samenhang

Samenhang is het sleutelwoord bij de toekomst van het nieuwe GLB. Meer samenhang met als oogmerk groen rendement. Groen rendement voor zowel boer, regio als omgeving. De GLB-pilot Akkerbelt zorgt voor groene samenhang op zeven niveaus:

 • perceel & omgeving: werken aan een betere wisselwerking tussen individuele akkerbouwer, zijn percelen en de omgeving voor een goede afstemming van het regionaal beheer gericht op maximaal groen rendement
 • sturing & ruimte: toepassen van regionale prikkels en (keuze)mechanismen voor een effectieve maatregelenset gericht op vergroeningswinst op het vlak van biodiversiteit, bodem, klimaat, water en landschap
 • 1e & 2e pijler: ontwerpen van natuurvriendelijke bouwplannen en gewassen, passend binnen ‘eco schemes’ voor een betere samenhang tussen 1e en 2e pijler GLB
 • binnen & buiten percelen: beproeven van effectieve groene verbindingen op regionale schaal middels natuurvriendelijke elementen zowel binnen als buiten het akkerbouwperceel
 • lichtgroen & donkergroen: testen van meer boervriendelijke donkergroene maatregelen voor een optimale keuzemix voor de akkerbouwer en groen rendement tussen akkerbouwcollectieven: leren van regionale gebiedsprocessen en ontwikkelen van innovatieve, werkende vegroeningsinstrumentarium in de Nederlandse akkerbouw
 • pilot & koepelpilot: uitwisselen van ideeën, praktijkervaringen en regionaal maatwerk met de andere lopende GLB-pilots onder de koepelpilot van BoerenNatuur i.s.m. LTO Nederland