Bedrijfsgerichte verduurzaming

Dit artikel is ook Engelstalig beschikbaar.

Titel project: Sectorale bouwstenen voor bedrijfsgerichte verduurzaaming in toekomstig GLB.
Aanvrager: Coöperatie Natuurrijk Limburg
Samen met: LTO Nederland
Regio: Heel Nederland

Bedrijfsgerichte verduurzaming

Toelichting

Voor een doeltreffende invulling van het toekomstige GLB worden in deze pilot de ambities die agrariërs zien om duurzaamheid in hun agrarische bedrijfsvoering vorm te geven, opgehaald. Met de pilot worden ambitieuze en in de agrarische bedrijfsvoering inpasbare voorstellen ontwikkeld voor de nationale invulling van de eerste pijler van het GLB na 2020.

Voor agrariërs zijn de doelen voor het GLB op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit vaak nog abstract. Deze doelen worden daarom uitgewerkt in een vraagstelling. In een brede consultatie wordt vervolgens in drie deelprojecten – gericht op de melkveehouderij, akkerbouw en kleinere sectoren – de vraagstelling aan agrarische ondernemers voorgelegd.

Deze consultatie levert een groslijst aan maatregelen op. Binnen de deelprojecten worden deze uitgewerkt tot een keuzepalet waarmee regionaal en bedrijfsspecifiek maatwerk geleverd kan worden in de verduurzaming van de landbouw.

Ook wordt in deze pilot gewerkt aan een nieuw sturingsmodel voor de landbouw. Een zogeheten bedrijfsduurzaamheidsplan is daarvan een centraal onderdeel. In dat plan staan de maatregelen waarmee de boer op zijn manier invulling geeft aan duurzaamheid. Voor dit bedrijfsduurzaamheidsplan wordt in de pilot een casco ontwikkeld en getoetst door 24 ondernemers.

De resultaten van de pilot worden ingebracht in het landelijke koepelproject van de zeven GLB-pilots om zo te komen tot een gezamenlijk advies over de invulling van het toekomstige GLB.