Groenere akkerbouw

Dit artikel is ook Engelstalig beschikbaar.

Titel project: Met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw
Aanvrager: Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen
Samen met: Coöperatie Flevolands Agrarisch Collectief, Coöperatie Collectief Agrarisch Natuurbeheer Poldernatuur Zeeland, Coöperatieve vereniging Coöperatie Agrarisch Collectief Waadrâne, Agrarisch Natuur en Landschaps Collectief Midden Groningen, Coöperatie Agrarische Natuur Drenthe Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden, Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid, Coöperatie Collectief Hoeksche Waard
Regio: Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Zeeland

groenere akkerbouw

Toelichting

In deze pilot werken negen akkerbouwcollectieven samen. Zij ontwikkelen een sturingsmodel voor regionaal maatwerk in de vergroening van de akkerbouw. Deze aanpak levert voordelen op voor boeren en natuur, maar ook bouwstenen voor het nieuwe GLB.

In de pilot worden vernieuwingen ontwikkeld en getest zoals:

  • Vertaling van groene overheidsdoelen naar de regio en selectie van bijpassende maatregelen uit een landelijk ontwikkeld keuzemenu aan maatregelen. Dat gekoppeld aan een puntensysteem.
  • Ontwikkeling van een sturingsmodel voor verdere vergroening van de akkerbouw, deels met nieuwe maatregelen.
  • Het ontwerpen van financiële prikkels om te sturen op een groenere bedrijfsvoering.

In de pilot worden ook nieuwe vergroeningsmaatregelen getoetst. Het gaat vooral om:

  • Oefenen met de teelt van natuurvriendelijke gewassen. Daarbij ligt het accent op akkervogels.
  • Creëren van een ecologische structuur van landschapselementen, waterlopen en akkerranden.

Toepassen van een op de regio toegespitst keuzemenu aan maatregelen op het gebied van biodiversiteit, bodem, water en klimaat.