Kievit als boegbeeld

Dit artikel is ook Engelstalig beschikbaar.

Titel project: De kievit als boegbeeld voor vergroening in de melkveehouderij
Aanvrager: Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel
Regio: Overijssel
Website: www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/glb-pilot/

kievit

Toelichting

In deze pilot wordt gewerkt aan een aanpak om binnen het nieuwe GLB maatregelen te nemen die bijdragen aan vergroening van de melkveehouderij. Onderdeel van de pilot is het uittesten van verschillende pakketten aan maatregelen in vier deelgebieden. Deze gebieden verschillen in hun landschappelijke kenmerken en bedrijfstypen.

De kievit staat in de pilot centraal. Via maatregelen voor deze vogel wordt gewerkt aan een melkveehouderij waarbinnen meer ruimte is voor ecologie, klimaat, bodem en water.

Meer specifiek wordt binnen de pilot gewerkt aan:

  • Opstellen en uitvoeren van een vergroeningsplan voor enkele deelgebieden, waarin EU- en nationale doelen worden vertaald naar concrete maatregelen op regionaal niveau.
  • Ontwikkelen en uittesten van een regionaal gebiedsproces en een sturingsmodel voor gebiedsgerichte vergroening
  • Ontwerp van een regionaal vereveningsmodel voor vergroening, waarbij bedrijven inspanningen en bijbehorende betalingen kunnen overdragen aan anderen.
  • Creëren van een optimale ecologische structuur voor de kievit als voorbeeldsoort. En testen of een collectieve aanpak voor de kievit kosteneffectiever is dan een individuele aanpak.
  • Vergroten van het draagvlak onder boeren voor een integrale gebiedsbenadering en een sterkere regierol van het agrarische collectief.

Bijdragen aan de ontwikkeling van een passend beloningssysteem dat recht doet aan de geleverde prestatie en stimulerend is voor verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering.