Kleinschalige cultuurlandschap

Dit artikel is ook Engelstalig beschikbaar.

Titel project: Naar vijftig tinten groen in het kleinschalig cultuurlandschap
Aanvrager: Coöperatieve vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek
Samen met: Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief Veluwe, Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost, Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost Twente, Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Midden-Brabant
Regio: Utrecht, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland
Website: glb-50tintengroen.nl/

kleinschalig cultuurlandschap

Toelichting

In deze pilot worden maatregelen genomen op landbouwbedrijven in kleinschalige cultuurlandschappen op zandgronden. Deze maatregelen zijn inpasbaar in de bedrijfsvoering, worden betaald en kunnen zo op draagvlak rekenen bij agrariërs. Er wordt in de pilot gewerkt aan een nieuw beloningsmodel vanuit de markt voor de realisering van een meer natuurinclusieve landbouw. De nadruk ligt op de grondgebonden melkveehouderij.

In de pilot wordt gewerkt aan:

  • Instandhouding van het kleinschalige cultuurlandschap.
  • Verbeteren van de groenblauwe dooradering van het landschap met houtwallen, kruiden- en faunarijke randen en kruidenrijk grasland.
  • Ontwikkelen van een gevarieerd bouwplan met alternatieve voeder- en eiwitgewassen ter vervanging van aangekocht krachtvoer.
  • Collectieve sturing op de keuze en locatie van de maatregelen voor een optimale bijdrage aan de vergroeningsdoelen.
  • Verbeteren van het leefgebied voor boerenlandvogels, zoals patrijs, gele kwikstaart, kievit, steen- en kerkuil.
  • Het organiseren van het gebiedsproces om samen met boeren en andere belanghebbenden dit proces te doorlopen.