Waterrijke veenweidegebieden

Dit artikel is ook Engelstalig beschikbaar.

Titel project: Vergroening van waterrijke veenweidegebieden
Aanvrager: Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water, Land en Dijken
Samen met: Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid, Gebiedscoöperatie Rijn, Vecht en Venen
Regio: Noord-Holland en Utrecht
Website: waterlandendijken.nl/glb-pilot/

waterrijke veenweidegebieden

Toelichting

Deze pilot ontwikkelt bodem- en klimaatdiensten, onderzoekt de kansen voor een groenblauwe dooradering van het landschap en verbetert de afstemming met initiatieven uit de agrarische keten.

De drie collectieven werken in deze pilot aan doelen als:

  • Opstellen van regionale en lokale vergroeningsplannen.
  • Bewust maken van veehouders in de veenweidegebieden van het belang van duurzaam bodembeheer.
  • Combineren van vergroeningsmaatregelen met agrarisch natuurbeheer.
  • Stroomlijnen van duurzaamheidsinitiatieven in de melkveehouderij.

Ontwikkelen van een adequate monitorings-, controle- en verantwoordingssystematiek voor de maatregelen die in de pilot worden genomen.