Dijksma ziet kansen voor groene koppeling pijler 1 en 2

De EFA-verplichting moet samenvallen met of aansluiten op een kerngebied voor agrarisch natuurbeheer. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de collectieven. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer over aansluiting tussen de vergroening van de eerste pijler van het GLB en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

De effectiviteit van agrarisch natuurbeheer en de vergroeningsmaatregelen uit pijler 1 van het GLB kan wederzijds toenemen als ze complementair aan elkaar zijn. Dijksma vindt het daarom belangrijk om beide goed met elkaar te verbinden. Ze wil dat doen op twee onderdelen:

Slim combineren

Slim combineren op de korte termijn, samen met de sector op basis van het huidige instrumentarium. Er liggen vooral kansen op het terrein van de EFA’s (Ecologische Aandachtsgebieden), schrijft Dijksma. Met de vergroeningsmaatregelen kan een basisniveau van biodiversiteit worden geborgd, door collectief agrarisch natuurbeheer in kerngebieden kan de neergaande trend van natuurwaarden op landbouwgrond op termijn positief worden omgebogen. Daarom zou de EFA-verplichting samen moeten vallen met of aan moeten sluiten op een kerngebied voor agrarisch natuurbeheer. Collectieven gevormd in het kader van het nieuwe agrarisch natuurbeheer kunnen hierin een belangrijke regisserende rol spelen.

Om de vergroening tot een succes te maken kan de overheid inspireren en stimuleren, maar uiteindelijk is het vooral aan de ondernemers en ketenpartijen zelf, schrijft Dijksma ook. Ze wil in 2015 verschillende acties ondernemen om de mogelijkheden van slimme combinaties van EFA’s en agrarisch natuurbeheer verder te verkennen en uit te werken, in samenspraak met sectorpartijen, provincies, waterschappen.

Agenda

Verder met de vergroening op de lange termijn. Dijksma wil de Nederlandse ervaringen met de effectiviteit van de invulling van EFA’s en met de aansluiting tussen EFA’s en agrarisch natuurbeheer in 2015, inbrengen in de evaluatie van de Europese Commissie in 2016. Daarbij vraagt ze de Rijksadviseur voor Landschap en Water om advies uit te brengen over de effecten van de vergroening op de kwaliteit van het regionale cultuurlandschap. Voor de zomer van 2015 zal ze de inhoudelijke agenda voor de evaluatie van de vergroeningsmaatregelen voorleggen.

Lees hier de brief (pdf) >

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *