Drie verdiepende rapporten voor het GLB-NSP

In het kader van de sterkte-zwakte-analyse (SWOT)  voor het GLB zijn drie verdiepende studies gedaan. De studies zijn uitgevoerd door Wageningen UR en gaan in op de thema’s water, regionalisering van het GLB en voedsel & dierenwelzijn.

Een SWOT in het kader van het nieuwe GLB is een stand van zaken van de huidige situatie, welke wordt samengevat in Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen (SWOT in het Engels). De drie rapporten bieden waardevolle inzichten en worden gebruikt voor de keuzes die gemaakt worden in het GLB-NSP (het Nationaal Strategisch Programma). Ze worden ook benut bij gesprekken met stakeholders in het gesprek over het GLB-NSP.

Water

In het rapport “Waterbeheer en de landbouw nader beschouwd” van Michels wordt een integraal overzicht gegeven van de waterkwaliteit en de waterkwantiteit in landbouw gebieden. Er wordt ook nadrukkelijk de integraliteit gezocht met klimaat, biodiversiteit en bodemkwaliteit omdat deze thema’s nauw met elkaar samenhangen. Lees meer in “Waterbeheer en de landbouw nader beschouwd”.

Regionale differentiatie

Het rapport “Regionale differentiatie SWOT-NSP” van Smit et all, onderzoekt of het nodig is verschillende regionale SWOT-analyses te maken voor het Nederlandse GLB-NSP, of dat regionale verschillen op een andere manier tot uitdrukking kunnen komen in de SWOT voor het NSP. De WUR komt tot de conclusie dat het NSP effectiever kan worden, indien rekening gehouden wordt met regionale verschillen. Zonder dat het nodig is regionale SWOT-analyses te maken, want er liggen al veel specifieke data, waarmee de behoeften en interventies, waar nodig, regionaal onderbouwd kunnen worden. Lees meer in “Regionale differentiatie in het nieuwe GLB”

Voedsel en dierenwelzijn

In het rapport: “ Enkele maatschappelijke thema’s van landbouw en voedsel nader bepaald “wordt een aantal thema’s met betrekking tot maatschappelijke thema’s nader uitgediept. Het gaat om de thema’s:

  1. Meer voedselveiligheid en transparantie, inclusief gewasbeschermingsmiddelen
  2. Dierenwelzijn inclusief diergezondheid en antibiotica gebruik & antimicrobiële resistentie
  3. Duurzamer geproduceerd voedsel, inclusief eiwittransitie
  4. Een landbouw die bijdraagt aan een gezond eetpatroon
  5. Minder voedselverspilling.

Lees over de vijf thema’s in “Enkele maatschappelijke thema’s van landbouw en voedsel nader bepaald”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *