€6 miljoen voor nieuwe GLB-pilots

Er komt een nieuwe subsidieregeling voor de uitvoering van een aantal GLB-pilots. Voor deze regeling Pilots toekomstbestendige landbouw is €6 miljoen beschikbaar. De huidige zeven GLB-pilots krijgen vanwege de coronacrisis een langere looptijd. Dat hebben het ministerie van LNV en de provincies besloten.

De nieuwe pilotregeling wordt komend najaar opengesteld. De beschikking vindt plaats in december 2020, zodat de geselecteerde aanvragers op 1 januari 2021 met hun experiment kunnen beginnen. De resultaten moeten voor 1 april 2023 worden opgeleverd.

Nieuwe ideeën

De bedoeling is dat de nieuwe pilots ideeën opleveren hoe het nieuwe GLB kan bijdragen aan:
• een klimaatvriendelijke kringlooplandbouw op basis van een puntensysteem,
• een natuurinclusieve inrichting van het landelijk gebied door een gebiedsgerichte aanpak met betrokken organisaties,
• realisering van een toekomstbestendige landbouw met de nadruk op verbetering van water- en bodemkwaliteit,
• kennisontwikkeling bij agrarische ondernemers.

Stikstof en waterkwaliteit

Belangrijke thema’s hierbij zijn vermindering van stikstofuitstoot en verbetering van waterkwaliteit en natuurontwikkeling. Doel is ook om de pilot te koppelen aan de doelen van Nature 2000 en Kaderrichtlijn Water.
Subsidie kan worden aangevraagd door een of meer agrarische collectieven. Collectieven kunnen ook een aanvraag indienen samen met andere organisaties, zoals producentengroepen of brancheorganisaties.

Uitloop huidige pilots

De lopende GLB-pilots zijn gestart in maart 2019 en hebben een looptijd tot maart 2021. Door de coronacrisis heeft een aantal pilots behoefte aan verlenging, omdat veel activiteiten afgelopen maanden niet konden worden uitgevoerd. Het ministerie geeft de pilots daarom extra tijd. Ook omdat de invoering van het nieuwe GLB is uitgesteld tot waarschijnlijk 1 januari 2023.

2 reacties op “€6 miljoen voor nieuwe GLB-pilots”

  • Als de resultaten van de pilots moeten worden ingeleverd voor 1 april 2023 dan is dat toch laat om nog van nut et zijn voor de invulling van het nieuw GLB?

    • De doelstelling is dat de ontwikkeling van het GLB, zoals deze door de overheden wordt vormgegeven gelijk optrekt met de leermomenten binnen de Pilots. Daarom is er ook regelmatig overleg tussen de Pilots en ambtenaren die werkzaam zijn aan de groenblauwe architectuur van het toekomstig GLB. Dit kan zowel tot aanpassingen leiden in hoe het GLB wordt uitgewerkt, als in de Pilots.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *