Ecosysteemdiensten werken ook voor vergroening GLB

Voor verdere vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid na 2020 kan houvast worden gezocht bij het denkmodel van Natuurlijk Kapitaal Nederland (NKN), een model dat helpt bij het herkennen, waarderen en verzilveren van de diensten van de natuur. Dat concluderen onderzoekers van Wageningen UR na onderzoek in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Er werd onderzoek gedaan in de studiegebieden Salland en de Veenkoloniën. Ecosysteemdiensten bleken een bruikbaar concept om gebiedskwaliteiten te bespreken. Voor de verdere vergroening van het GLB lijken de aangrijpingspunten in de eerste plaats te liggen bij bodemgerelateerde diensten zoals ziektewering, watervasthoudend vermogen en koolstofvastlegging. Ook zijn er kansen bij randengerelateerde diensten zoals plaagbestrijding en ondersteuning van de bestuiving. Deze diensten hebben een nauwe relatie met verduurzaming van de landbouw. Omdat ze bijvoorbeeld kunnen leiden tot vermindering van de opbrengst door areaalverlies, kan steun vanuit het GLB agrariërs stimuleren om deze diensten te gaan benutten. Ook culturele diensten, zoals de belevingswaarde van landschap, kunnen een aanknopingspunt vormen voor verdere vergroening van het GLB.

De onderzoekers bevelen aan om in gebiedsgerichte projecten een uitwerking te maken van de mogelijkheden voor verdere vergroening van het GLB met behulp van de NKN-benadering. Een voortrekkersrol kan zijn weggelegd voor de gebiedscollectieven.

Lees meer >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *