Een leerzame middag in Helmond

Discussies over voedsel en landbouw kunnen voorspelbaar en ingewikkeld zijn, maar zijn bijna altijd levendig. Dat laatste geldt ook zeker voor de bijeenkomst in Helmond in het kader van het Jaar van de Ruimte, afgelopen donderdag. Er zat een gevarieerd publiek, met een goede opkomst uit Oost-Brabant aangevuld met bekende Haagse gezichten. En ook al was een deel van de inhoud voorspelbaar, toch heb ik er ook wat nieuwe thema’s uitgehaald, waar onder: hoe kan ruimtelijke ordening het gezondheidsaspect van landbouw faciliteren? Dit thema komt in een volgende blog terug, ik ga hier in op twee andere onderwerpen.

Als ambtenaar van EZ kijk ik vooral met de bril: wat kunnen wij in beleidsvorming richting GLB vanaf 2020 met de inhoud van de discussie? In dit licht bezien komen in de discussie in Helmond twee interessante thema’s bovendrijven. De eerste is het accent op innovatie. Voor de ontwikkeling van de landbouw is dit van levensbelang, werd nog weer eens onderstreept. Het is noodzakelijk om dit te blijven stimuleren, zoals nu al binnen de tweede pijler van het GLB via het European Innovation Partnership (EIP) gebeurt. Daarbij is het misschien nog niet eens noodzakelijk om de meest geweldige uitvindingen te doen, kwam in de discussie naar voren, maar vooral om te zorgen dat wat er aan nieuwe technologie al beschikbaar is ook benut wordt.

Experimenteerruimte
Met de bril op van Jaar van de Ruimte: ook in de ruimte kunnen innovaties in de landbouw mogelijk worden gemaakt. Zo werd er gepleit voor meer integrale experimenteerruimte. Daarbij gaat het behalve om fysieke ruimte ook om de ruimte in de regelgeving om doelen op een andere wijze te bereiken dan de wegen die passen binnen de regels. En als in een pilot blijkt dat de aanpak goede resultaten heeft, moet er ook een vervolg aan kunnen worden gegeven. Nu vallen we nog te vaak terug in de oude kaders en wordt een vervolg van een succesvol experiment onmogelijk gemaakt. Een mooie uitdaging voor iedereen die werkt aan de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

Korte ketens

Een tweede thema dat geregeld in de gesprekken terugkomt zijn de korte ketens. Hier liggen kansen voor nieuwe verdienmodellen. Minder tussenhandel, geen vette marges die daar blijven hangen, maar kortere lijnen van producenten die dichter bij de consumenten staan.  Zowel voor de korte ketens als de meer grootschalige landbouw werd gesproken over schaalverfijning, hoe kunnen korte ketens en grootschalige landbouw elkaar versterken?  Er wordt al geëxperimenteerd met nieuwe vormen van coöperaties. In het beleid kunnen we hier mogelijk iets mee door de oprichting van producentenorganisaties te stimuleren. Dit biedt wellicht kansen om in regionaal verband tot kortere ketens en betere prijsafspraken te komen.

In Helmond werd nog eens onderstreept dat beide thema’s in de komende jaren beleidsmatig aandacht verdienen. We gaan ons voordeel doen met de inhoud van de boeiende Jaar van de Ruimte-middag in Helmond.

Annelie Boogerd
Ministerie van EZ, Senior Beleidsmedewerker  Toekomst Europees Landbouwbeleid vanaf 2021
Als u wilt deelnemen aan het digitale forum van het Jaar van de Ruimte, met daarin ook discussies over landbouw en voedselvoorziening, ga naar wijmakennederland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *