EFA – Algemene lijst

De verplichting om 5% van het bouwland in te vullen als Ecologisch Aandachtsgebied (EFA) is één van de drie maatregelen in het kader van de vergroening van het GLB. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals een keuze uit de algemene lijst.

Landbouwers kunnen kiezen voor één of meer van de volgende elementen van de algemene lijst.

Onbeheerde akkerranden

Het gaat om randen zonder vergoeding, zonder beheereisen en zonder wegingsfactor.Deze randen zijn één tot twintig meter breed en kunnen gecombineerd worden met beheerpakketten vanuit het agrarisch natuurbeheer (ANB). Het is echter niet mogelijk om zowel via de vergroening als via ANB betaald te krijgen voor het aanwezig zijn van de akkerrand en de daardoor misgelopen inkomsten.

Stikstofbindende gewassen

  • Geen gewasbescherming, wel een bemesting toegestaan: Esparcette Luzerne, Rode klaver, Rolklaver, Voederwikke.
  • Gewasbeschermingsmiddelen toegestaan, geen bemesting: Veldboon, Lupine.

Een nateelt is verplicht op zand en löss als de teelt van het eiwitgewas in de herfst wordt beëindigd, om stikstofuitspoeling te voorkomen. De weegfactor voor eiwitgewassen is 0,7.

Vanggewassen (3 opties)

  • na de teelt van vezelgewassen (vlas of hennep), met weegfactor 0,3;
  • in het algemeen, maar dan zonder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mits ze minstens tien weken staan;
  • ten behoeve van aaltjesbestrijding.

De teelt moet steeds bestaan uit een mengsel van tenminste twee gewassen uit dezelfde categorie.

  • Categorie 1 en 2: Alexandrijnse klaver, Bladkool, Bladrammenas, Engels raaigras, Facelia, Gele mosterd, Italiaans/Westerwolds raaigras, Japanse haver, Perzische klaver, Rietzwenkgras, Rode klaver Sarepta mosterd/Caliente, Soedangras/Sorghum, Spurrie, Voederwikke, Witte klaver.
  • Categorie 3: Afrikaantje hoog, Afrikaantje laag, Raketblad, Zwaardherik

Wilgenhakhout

Wilgenhakhout heeft weegfactor 0,3.

Landschapselementen tellen niet mee

Landschapselementen zoals houtwallen, heggen, vrijstaande bomen en bomenrijen worden niet als invulling van het ecologisch aandachtsgebied opengesteld. De reden hiervoor is dat de uitvoeringslasten hiervoor zeer hoog zijn door de eisen voor opname in het perceelsregister. Tegelijkertijd is er een hoog risico op fouten en sancties en is het opgeven van landschapselementen ingewikkeld en tijdrovend.

Bron: RVO.nl en Kamerbrief directe betalingen, juni 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *