‘Effectievere vergroening door loslaten pijlerstructuur en inzetten collectieven’.

Groen Limburg

“De huidige vergroeningsmaatregelen blijken weinig effectief voor natuur en biodiversiteit”, schrijven onderzoekers van Wageningen Environmental Research in opdracht van het ministerie van Economische Zaken  in het onderzoeksrapport ‘Verder vergroenen, verder verbreden: naar een effectieve bijdrage van het Europees landbouwbeleid en het beleid voor agrarisch natuurbeheer aan groene opgaven.’

De onderzoekers doen aanbevelingen om de vergroening van het landbouwbeleid effectiever te maken. Het is daarbij belangrijk om meer vanuit opgaven te denken dan vanuit maatregelen, meldt het onderzoeksteam. Vanuit die gedachte geeft het rapport  een goed overzicht van de groene opgaven waar het GLB een rol kan spelen. |
Het onderzoeksteam is van mening dat
de aansluiting van vergroening met het agrarisch natuurbeheer veel beter kan. Daarnaast ziet het team dat de pijlerstructuur de vergroening in de weg zit en dat de collectieve aanpak van meerwaarde kan zijn.

Pijlerstructuur loslaten?

Veel maatregelen die genomen worden om verder te vergroenen blijken niet bij voorbaat ondergebracht te kunnen worden onder pijler 1 of pijler 2 van het GLB. Soms is er bijvoorbeeld samenwerking tussen boeren nodig. De onderzoekers stellen dat het indelen in pijler 1- en pijler 2-maatregelen de vergroening eerder in de weg staan dan eraan bijdragen. Ze pleiten ervoor om die structuur los te laten en er een samenhangend pakket van te maken.

De onderzoekers zien wel veel potentie voor vergroeningsmaatregelen in het landelijk gebied. Zo kan bijvoorbeeld waterkwaliteit verbeteren door het terugdringen van belasting van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. En er zijn kansen in de landbouw om de bodemstructuur en het bodemleven te verbeteren.

Meerwaarde van collectieven

Juist in de samenwerking tussen agrariërs zien de onderzoekers grote meerwaarde. Met de zogenoemde collectieve aanpak is er veel voordeel bij bijvoorbeeld buffers creëren rondom natuurgebieden en het versterken van de groenblauwe dooradering. “Collectieven zijn bij uitstek toegerust voor maatwerkvergroening in de regio”, aldus de onderzoekers. Een risico is echter dat de collectieven relatief nog vrij jonge organisaties zijn met kans op overbevraging. Mocht de inzet van collectieven verbreed worden naar andere beleidsdoelen, dan is volgens de onderzoekers uitbreiding van de organisaties nodig. Ze pleiten er dan ook voor dat er meer middelen beschikbaar komen om  boeren voldoende te kunnen betalen voor hun inspanningen. Maar nog belangrijker: kijk eerst naar het probleem dat je wilt aanpakken, en daarna pas wat het GLB hierin kan doen.

Download het rapport ‘Verder vergroenen, verder verbreden: naar een Naar een effectieve bijdrage van het Europees landbouwbeleid en het beleid voor agrarisch natuurbeheer aan groene opgaven.’

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *