Equivalentpakket Akkerbouwstroken (incl. vogelakker)

De verplichte 5% EFA kan worden ingevuld met een van de drie duurzaamheidscertificaten. Een daarvan is het Akkerbouwstrokenpakket inclusief vogelakkers (eerder akkerbouwrandenpakket).

Het pakket bestaat uit een beheerde akkerrand, waarbij vanggewassen, eiwitgewassen, landschapselementen waarvoor een agromilieucontract voor onderhoud en beheer is afgesloten en aangrenzende sloten kunnen meetellen.

Als u kiest voor dit pakket, dan moet u de hele 5% ecologisch aandachtsgebied hiermee invullen.

Maatregelen in dit pakket

  • De beheerde akkerstrook is tenminste 30% van de oppervlakte van het totale pakket, is ingezaaid met een (bloemen)mengsel voor de bevordering van de biodiversiteit zonder landbouwkundig gebruik, is tenminste 3 meter en maximaal 20 breed. Heeft weegfactor 1,5.
  • Minstens 50% van de aangelegde akkerranden is ook tijdens de winter aanwezig. Hierdoor is er blijvende bescherming en wintervoedsel in combinatie met flexibiliteit voor de landbouwer. De beheerde akkerstrook wordt niet bemest en er worden geen gewasbeschermingsmiddelen toegepast.
  • De aangrenzende sloot heeft weegfactor 2. Standaard zal een breedte van drie meter worden aangehouden als de sloot volledig tot het bedrijf behoort.
  • Stikstofbindende gewassen. Zie Toegestane gewassen voor een lijst met toegestane stikstofbindende gewassen. De weegfactor voor stikstofbindende gewassen is 0,7. Irrigatie is niet toegestaan. Om uitspoeling van nutriënten te voorkomen, is op uitspoelinggevoelige gronden (zand en löss) een nateelt verplicht wanneer de teelt van het stikstofbindende gewas in de herfst wordt beëindigd. De nateelt moet zijn ingezaaid voor 1 november en blijven staan tot ten minste 1 maart daarop.
  • Vanggewas, hierbij is meststoffengebruik toegestaan, maar geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Ook irrigatie is niet toegestaan. Zie Toegestane gewassen voor een lijst met toegestane vanggewassen. Vanggewassen die in het kader van de Nitraatrichtlijn verplicht moeten worden ingezaaid, na de teelt van maïs, zijn uitgesloten. De vanggewassen moeten gezaaid zijn voor 1 oktober en minimaal tien weken op het land staan waardoor zij beschutting bieden voor fauna.
  • Landschapselementen waarvoor een agromilieucontract voor onderhoud en beheer is afgesloten met verschillende weegfactoren.

Onder ‘vogelakker’ wordt verstaan: luzerne in combinatie met een akkerrand of -strook. Meer over vogelakkers >>

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *