Europese Commissie bespreekt voorstellen in Den Haag

Het blijft de grote vraag: hoeveel gaat er nu veranderen met de hervorming van het GLB na 2020? De vraag hangt ook boven de zaal bij de bijeenkomst in het Huis van Europa over de jongste voorstellen van de Europese Commissie (EC) voor het GLB. Maatschappelijke organisaties maken een verschillende inschatting.

LTO is tevreden omdat de belangenorganisatie denkt dat de veranderingen niet groot zijn. De natuurorganisaties maken dezelfde inschatting en zijn daar juist bezorgd over. En vanuit de EC wordt benadrukt dat er wel degelijk veranderingen aankomen waardoor het GLB eenvoudiger wordt en de vergroening efficiënter en effectiever.

Prestaties leveren

De bijeenkomst in het Huis van Europa is georganiseerd door een bijzonder trio: vertegenwoordiging van de EC in Nederland, LTO en Natuurmonumenten. Ook bijzonder is dat het voor de pers niet is toegestaan om uit de bijeenkomst te citeren. De EC organiseert in meer lidstaten bijeenkomsten om de voorstellen toe te lichten en tevens om goed te luisteren naar de reacties.
Het zal de bezorgdheid bij de natuurorganisaties niet hebben weggenomen, maar toch onderstreept de vertegenwoordiging van de EC dat er wel degelijk grote veranderingen aankomen. Er zal meer met doelvoorschriften worden gewerkt. De nieuwe codewoorden zijn: output, resultaat en prestatie. Weliswaar krijgen de lidstaten meer ruimte voor een eigen invulling van het beleid, ze zullen wel duidelijk moeten maken dat er vooruitgang wordt geboekt op de gestelde doelen.

Klimaateisen

De discussie gaat dan vooral over de vraag: hoe ambitieus of slap zijn de doelen die de EC aan het GLB koppelt. Hier zijn de groene organisaties niet tevreden mee. De EC legt uit dat er wel degelijk eisen worden gesteld, in de vorm van milieu- en klimaateisen. Daarbinnen is aandacht voor de instandhouding van koolstofrijke bodems en een nutriëntenbeheer ten behoeve van een betere waterkwaliteit en beperking van de stikstof-depositie.

Tweede pijler

Naar verwachting van de EC zal 40% van de GLB-begroting zijn gekoppeld aan klimaatbeleid. Net als in deze periode zal minimaal 30% van de financiële middelen in de tweede pijler in moeten worden gezet voor klimaat- en milieumaatregelen. Ook wordt van de lidstaten verwacht dat ze strategische GLB-plannen opstellen waarmee duidelijk wordt hoe er aan de GLB-doelen wordt gewerkt. Dit zal ook worden gemonitord en als er geen vooruitgang te zien is, gesanctioneerd.

Praktisch en uitvoerbaar

LTO heeft geen problemen met vergroening van het GLB, maar hamert wel op praktische uitvoerbaarheid. De randvoorwaarden daarvoor zijn gunstig omdat er per lidstaat meer maatwerk kan worden geleverd. De keerzijde is dat de vertrekpunten voor boeren per lidstaat kunnen verschillen. Daar is LTO huiverig voor: aantasting van het level playing field.
Al met al ligt er een mooie opgave voor de Nederlandse regering om met een heldere koers te komen. Naar verwachting zal hier medio juli een kabinetsstandpunt over worden ingenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *