Schouten voor een dynamisch GLB

Coulisselandschap in Friesland

LNV-minister Carola Schouten wil een groeiend deel van het GLB-budget onder de eerste pijler uitgeven aan ecoregelingen. Het tempo waarin dat gebeurt, wordt afgestemd op de mogelijkheden van agrariërs om van de ecoregelingen gebruik te maken. Dat schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Minister Carola Schouten

In de Kamerbrief reageert Schouten op een advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLi). In dat advies geeft de raad aan hoe het GLB ingezet kan worden voor een transitie naar kringlooplandbouw. In grote lijnen neemt de minister het RLi-advies over.

Hoofdpunten advies RLi

De RLi adviseerde het Nationaal Strategisch Plan als volgt in te richten:

  • Besteed een groeiend deel van het budget onder de 1e pijler van het GLB aan ecoregelingen;
  • Sluit de ecoregelingen aan op private duurzaamheidsschema’s;
  • Maak bij de uitvoering van de ecoregelingen gebruik van een puntensysteem, dat aan de hand van prestatie-indicatoren aangeeft hoever een bedrijf is in de omschakeling naar kringlooplandbouw;
  • Zorg voor beschikbaarheid van landbouwkennis die de beweging naar kringlooplandbouw ondersteunt;
  • Hevel een substantieel bedrag uit pijler 1 naar pijler 2, voldoende om benodigde innovaties op het gebied van klimaat en het sluiten van kringlopen in de landbouw te ondersteunen.

Dynamisch GLB

Schouten onderschrijft het uitgangspunt van RLi dat de inzet van de Europese landbouwgelden komende jaren dynamisch van opzet behoort te zijn. Zij vindt het belangrijk dat landbouwers ruimte krijgen om de transitie naar kringlooplandbouw zo vorm te geven dat deze past bij hun bedrijf en het regionale boerenlandschap.

Groeiend budget voor ecoregelingen

Het advies om een groeiend deel van het budget onder de 1e pijler aan ecoregelingen te besteden, onderschrijft de minister. Daarmee wordt invulling gegeven aan het kabinetsstreven om het GLB minder te richten op inkomensondersteuning en meer op de maatschappelijke opgaven. “De omvang en het tempo waarmee dit gebeurt, moet zijn afgestemd op de mogelijkheden van agrarische ondernemers om gebruik te maken van de ecoregelingen.”

Ontwikkeling puntensysteem

Schouten meldt de Tweede Kamer dat zij de adviezen van het RLi  over het laten aansluiten van de ecoregelingen bij private duurzaamheidsschema’s en over de ontwikkeling van een puntensysteem met prestatie-indicatoren uitstekend vindt passen bij de door haar gekozen lijn.

Beide adviezen vragen wel om toetsing op haalbaarheid, onder andere bezien vanuit de nog vast te stellen GLB-verordeningen. De verdere uitwerking wil Schouten vormgeven in samenwerking met ketenpartijen, belangenorganisaties en wetenschappers.

Van pijler 1 naar pijler 2

Over het advies om budget over te hevelen van pijler 1 naar pijler 2 schrijft de minister dat dat op dit moment niet aan de orde is. “Die keuze wordt gemaakt in samenspraak met stakeholders bij de opstelling van het Nationaal Strategisch Plan en met de Tweede Kamer.”

 

Meer informatie:

Brief minister Schouten met reactie op advies van RLI

Advies van RLI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *