‘GLB aanpassen voor bijen’

Bij de onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (2021-2026) gaat Nederland specifieke aandacht vragen voor bijvriendelijke maatregelen op het gebied van vergroening en verduurzaming. Dat staat in de Nationale Bijenstrategie.

Deze bijenstrategie is onlangs ondertekend door ruim veertig partijen, waaronder het ministerie van LNV, Natuurmonumenten, LTO Nederland en fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen.

Doel van strategie

Kerndoel van de gezamenlijke strategie is dat we in 2030 weer populaties van bijen en andere bestuivers (zweefvliegen, vlinders) hebben die stabiel zijn of, liever nog, zich positief ontwikkelen. Bijen en andere bestuivers gaan de laatste jaren in aantallen en soorten hard achteruit.

Veel soorten op rode lijst

Nederland kent nog 360 soorten bijen. Meer dan de helft van deze soorten staat op de rode lijst. Voor de meeste voedselgewassen en wilde planten is bestuiving onmisbaar voor de voortplanting. Bestuiving is noodzakelijk voor meer dan 75% van voedselgewassen en voor meer dan 85% van de wilde planten.

Meer dan 70 initiatieven

In de bijenstrategie staan meer dan 70 initiatieven die de overlevingskansen van bestuivende insecten moeten vergroten. Het gaat om acties op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. De focus is gericht op drie thema’s:
• Biodiversiteit (voedselaanbod, nestelgelegenheid)
• Wisselwerking tussen landbouw en natuur (natuurinclusieve landbouw)
• Kennisoverdracht aan imkers (ontwikkelen ‘weerbare’ bijen)

Huidige GLB

Binnen het huidige GLB zijn geen van de maatregelen in pijler 1 en pijler 2 specifiek gericht op het bevorderen van soortenrijke bijengemeenschappen. Zowel binnen pijler 1 als 2 zijn, aldus een recent rapport van Wageningen Environmental Research (Alterra), op maatregelniveau aanpassingen mogelijk om het landbouwbeleid beter aan te sluiten op de ambitie van de Nationale Bijenstrategie.

Naar een bijvriendelijk GLB

De regering kiest ervoor om in het GLB 2021-2016 minder accent te leggen op inkomenssteun aan boeren en meer op doelgerichte betalingen. De partijen die de bijenstrategie hebben ondertekend, willen dat in de onderhandelingen over het nieuwe GLB specifieke aandacht wordt gevraagd voor bijvriendelijke maatregelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *