GLB aanpassen voor kringlooplandbouw

Minister Carola Schouten van LNV kiest voor een omslag naar kringlooplandbouw. Dat blijkt uit haar landbouwvisie Waardevol en Verbonden. Schouten zet in op aanpassingen van GLB-wetgeving die ondersteunend zijn aan de doelen van de nieuwe landbouwvisie.

De Nederlandse land- en tuinbouw en visserij is wereldwijd toonaangevend. Het is de ambitie van het kabinet deze positie te behouden, ook over 50 jaar. Tegelijkertijd staat Nederland voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Zo dreigt onze bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, uitgeput te raken. Hebben we te maken met een verlies aan biodiversiteit en heeft Nederland zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord.

Minder afval

Bedrijf Potverdorrie gaat voedselverliezen tegen @foto LNV

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, kiest minister Schouten voor een omslag naar kringlooplandbouw in 2030. Hierbij komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen met zo min mogelijk verliezen benut.

Omslag wordt al gemaakt

De omslag naar kringlooplandbouw bouwt volgens de minister voort op een ontwikkeling die al is ingezet. Er wordt steeds vaker in kringlopen gewerkt, de melkveehouderij heeft zelf een voorkeur voor grondgebonden agrarische bedrijven en er wordt samengewerkt om de biodiversiteit te behouden.

Schouten stelt dat de kringloop in de veehouderij, akkerbouw en tuinbouw niet beperkt hoeft te blijven tot één bedrijf, maar zich kan uitstrekken tot meerdere bedrijven in een grote of kleine regio.

Aanpassing EU-wetgeving

Nederland speelt vaak een toonaangevende rol binnen de EU, zo staat in de landbouwvisie. “Het kabinet zal dan ook actief bijdragen aan Europese wetgevingsherzieningen die ondersteunend zijn aan de doelen van de landbouwvisie, zoals bij het nieuw op te zetten Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.”

Naar een eerlijke handelspraktijk

Op EU-niveau gaat het kabinet ook inzetten op verduurzaming van de gewasbescherming en op de richtlijn over oneerlijke handelspraktijken tussen bedrijven in de voedselketen. Een duidelijke koers richting kringlooplandbouw zal in andere lidstaten de belangstelling voor zo’n strategie vergroten, verwacht de minister.

Landbouwvisie Waardevol en Verbonden
Digitaal magazine over landbouwvisie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *