GLB in verkiezingsdebat

waterrijke veenweidegebieden

‘De subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten volledig worden ingezet voor natuur en landschap.’ Dit was een van de stellingen in het nationale debat over de toekomst van het landelijk gebied. Het debat werd georganiseerd door VNO-NCW, LTO Nederland, Vereniging Natuurmonumenten, FPG en LandschappenNL.

In het debat werd duidelijk dat de meningen over de thema’s in het landelijk gebied uiteenlopen tussen de verschillende partijen, en zo ook over deze stelling. De vertegenwoordigers van de partijen die graag verandering zien in de besteding van het GLB onderstrepen de stelling. Grashoff (GroenLinks) omarmt de stelling volledig: “Wat ons betreft mogen de GLB-subsidies overeind blijven maar gaan we de middelen veel meer voor natuur- en landschapsdoelen inzetten.” Voor andere politici hoeft het niet allemaal naar natuur en landschap maar moet het wel beter worden ingezet. Smaling (SP) en Ouwehand (Partij voor de Dieren) willen de financiële middelen graag inzetten om naar een ander landbouwmodel te groeien. Dat model is meer in evenwicht met het milieu en meer gericht op regionale markten.

Innovatie

De Groot (D66) vindt juist innovatie een belangrijk thema waarop moet worden ingezet: “De middelen vloeien nu weg naar een hogere grondprijs, dat kan niet de bedoeling zijn. Zet het in voor vernieuwing van de landbouw.’’ Ook Moorlag (PvdA) wil af van ‘klakkeloze inkomenssteun’ en pleit voor een andere besteding van de middelen.

Subsidie is compensatie voor regels

ChristenUnie en VVD zijn minder veranderingsgezind. Lodders (VVD): “Er gelden veel voorwaarden voor boeren om in aanmerking te komen voor GLB-subsidies. Kijk bijvoorbeeld naar de regels voor vergroening. Het is billijk dat ze hiervoor een vergoeding krijgen. Het zou daarnaast wel goed zijn om in de tweede pijler niet alleen naar natuur en landschap te kijken, maar ook naar cultuurhistorie in het landelijk gebied.” Ook Dik-Faber (ChristenUnie) is van mening dat boeren al aan veel regels moeten voldoen en dat de subsidies daarom terecht zijn. Ze verwacht niet dat burgers extra gaan betalen voor natuur en landschap, dat zal toch vooral van de overheid moeten komen.

Aan het einde van dit deel van het debat is het antwoord op de vraag of de politici het eens zijn over een andere inzet van middelen uit het GLB een duidelijk ‘nee’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *