GLB-NSP eind 2021 naar Brussel

Het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP) wordt eind 2021 ingediend in Brussel. Dat is een jaar later dan LNV-minister Schouten eerder aan de Tweede Kamer meldde. Reden is dat de besluitvorming over de GLB-verordeningen, het Meerjarig Financieel Kader en de uitvoeringsregels is vertraagd.

Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Zij belooft in gesprek te gaan met de Tweede Kamer over het concept-NSP zodra deze af is en vervolgens met de bestuurlijke partners. De Europese Commissie geeft in de loop van 2022 haar oordeel over het ingediende concept-NSP. Uitvoering gaat op 1 januari 2023 van start.

De minister streeft ernaar dat eind 2020 op alle onderdelen van het NSP voldoende bouwstenen klaar zijn. In december vindt een conferentie plaats met de stakeholders over de contouren van het plan. De inbreng van de stakeholders dient als input bij de verdere invulling.

Belangrijke punten uit de Kamerbrief

  • De maatregelen uit het nieuwe GLB worden gericht op ondersteuning van boeren die werken, of gaan werken, op een manier die in economisch, ecologisch en sociaal opzicht houdbaar is.
  • De Houtskool-SWOT wordt op dit moment uitgewerkt in een definitieve SWOT. Daarvoor is een aantal verdiepende onderzoeken uitgevoerd.
  • Het programmateam stelt op dit moment een concept-behoefteanalyse op.
  • Volgens de minister moet het NSP vooral worden gericht op het in ecologische en economische zin verduurzamen van de landbouw. Boeren horen een redelijke vergoeding te verdienen voor de productie van gezond en duurzaam voedsel en groene grondstoffen, schrijft Schouten.
  • Zij vindt een verschuiving nodig van middelen voor directe inkomensondersteuning naar betaling van maatschappelijke prestaties. Daarvoor worden eco-regelingen ontwikkeld en aan boeren aangeboden in de vorm van een puntensysteem. Dat systeem kan per regio en grondsoort verschillen.
  • De eco-regelingen worden zo ingevuld dat de boeren niet alleen de onkosten en opbrengstdaling vergoed krijgen, maar ook een redelijke vergoeding voor de diensten die zij leveren.
  • De minister onderzoekt de mogelijkheden om GLB-budget in te zetten als een extra hectarevergoeding voor boeren in en nabij Natura 2000-gebieden en waterstroomgebieden onder de Kaderrichtlijn Water.
  • Een adviesbureau werkt momenteel aan een advies over de optimale inrichting van de governance van het NSP.

Met de besluiten zoals die onlangs zijn genomen door de Raad van Landbouwministers en het Europees Parlement over het GLB 2023 – 2027 kan Nederland goed leven, zegt Ad Tabak, programmamanager bij LNV voor de opstelling van het GLB-NSP. “Er is weliswaar nog geen definitief akkoord, maar de contouren zijn nu wel zichtbaar. En die contouren bieden ruimte om in Nederland door te gaan op de ingeslagen weg. Daar ben ik blij mee.”

Het programmateam van Tabak werkt op dit moment hard aan het concept-NSP. De bouwstenen hiervan worden met de stakeholders besproken op een online conferentie op 3 december. Tabak: “Wie invloed wil uitoefenen op de invulling van het nieuwe GLB nodig ik van harte uit om mee te doen met de conferentie.”

Meer info

Eén reactie op “GLB-NSP eind 2021 naar Brussel”

  • Veel kippenmest mest wordt omgezet in biogas, maar de bodem heeft op de zandgronden en ook elders behoefte aan humusrijke ruige mest. Door larven van de zwarte soldatenvlieg in te zetten bij compostering van mest komt olie, eiwitten en compost vrij die respectievelijk als brandstof, voer en bemesting kunnen dienen. Wetgeving verhindert het gebruik van deze op mest geteelde larven als veevoeder. Hier is innovatie wenselijk en tevens onderzoek of de wetgeving aangepast kan worden. Komt hiervoor ruimte in de subsidiepakketten van het GLB?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *