GLB-pilot Akkerbelt zoekt boeren 

Het Flevolands Agrarisch Collectief zoekt vijftien akkerbouwers die willen experimenteren met maatregelen die mogelijk worden opgenomen in het nieuwe GLB vanaf 2021, zoals teelt van eiwithoudende gewassen.

In de Nederlandse landbouw wordt een aantal GLB-pilots uitgevoerd door agrarische collectieven en LTO Nederland. Doel hiervan is om te experimenteren met nieuwe vergroeningsmaatregelen die effectiever zijn dan de huidige.

Het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) is een van de collectieven die betrokken is bij de GLB-pilot Akkerbelt. Hier doen 9 collectieven aan mee. Het FAC zet in op een breed gedragen maatregelenpakket dat praktisch inpasbaar is en deelname voor alle Flevolandse akkerbouwers mogelijk maakt. Het collectief ontwikkelt een puntensysteem met maatregelen en bijbehorende vergoedingen.

Focus op bodem

In samenspraak met provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en andere gebiedspartijen is bepaald dat binnen Flevoland de focus op de bodem en biodiversiteit zal liggen. Een gezonde bodem verhoogt het waterbergend vermogen en vermindert de uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Een vruchtbare bodem leidt ook tot een hogere opbrengst per hectare.

Lijst maatregelen

Hiervoor is een lijst met kansrijke maatregelen samengesteld voor Flevoland. Tijdens de pilot kunnen vijftien Flevolandse boeren experimenteren met deze maatregelen.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • verruiming van het bouwplan,
  • teelt van eiwithoudende gewassen,
  • toepassen van ondiepe of niet-kerende grondbewerking,
  • aanvoer van extra organische stof,
  • inzaaien van akkerranden met bloemen.

Vergoeding

De deelnemers krijgen een vergoeding die kan oplopen tot €2.800 per hectare. Zij krijgen ook een vergoeding voor het bijwonen van bijeenkomsten. Geïnteresseerde boeren uit Flevoland kunnen zich tot 28 augustus melden.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *