‘GLB-pilots dragen bij aan Deltaplan Biodiversiteit’

scholeksters Foto: Boerennatuur

De zeven GLB-pilots die binnenkort van start gaan, leveren een belangrijke bijdrage aan de doelen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Dat zegt Alex Datema, voorzitter van BoerenNatuur, het platform van alle agrarische collectieven in Nederland.

Alex Datema
Alex Datema

In de pilots werken de agrarische collectieven intensief samen met andere gebiedspartijen, zoals waterschappen en terreinbeherende organisaties. Het Deltaplan gaat ook uit van die gebiedsgerichte benadering. Datema: “Ervaringen die wij in de GLB-pilots opdoen, brengen de verwezenlijking van de doelen van het Deltaplan zeker dichterbij.”

Het ministerie van LNV meldt dat de beschikkingen van de zeven GLB-pilots binnenkort worden verzonden naar de aanvragers. Agrarische collectieven en LTO Nederland voeren de pilots uit. Zij krijgen daarvoor de tijd tot medio 2021.

Kerndoel is om een nieuwe systematiek te ontwikkelen voor de uitbetaling van toeslagen in de volgende GLB-periode. Betaling voor inspanningen op het terrein van biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en klimaat staat daarbij voorop. Volgens Datema kan het nieuwe GLB als vliegwiel fungeren voor het herstel van de biodiversiteit in het landelijke gebied.

Doelen

Het Deltaplan Biodiversiteit is eind 2018 gepresenteerd door zeventien betrokken instanties en organisaties. De doelen zijn:
• Door verbeteren van de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied voor planten en dieren en gebiedsgerichte samenwerking zijn in 2030 natuurgebieden met elkaar verbonden
• Door het stimuleren van nuttige insecten en een vruchtbare bodem, het creëren van gunstige leefomstandigheden voor wilde dieren en planten op boerenland en het regionaal sluiten van kringlopen krijgt biodiversiteit op boerenland meer ruimte.
• Door natuurvriendelijke inrichting van bermen, dijken, bedrijventerreinen en ander openbaar groen ontstaat een fijnmazig netwerk waar wilde dieren en planten kunnen floreren.

Wegbermen

Direct en indirect werken de GLB-pilots aan deze drie doelen. Voorzitter Datema van BoerenNatuur noemt een concreet voorbeeld. In Flevoland gaat een agrarisch collectief aan de slag met natuurvriendelijk beheer van wegbermen. “De wegbermen zijn in Flevoland breed, erlangs liggen vaak agrarische percelen met bloemrijke akkerranden. Bij elkaar soms 12 meter breed. Als het beheer van de wegbermen en de akkerranden op elkaar wordt afgestemd, kan een prachtig biotoop ontstaan voor bijvoorbeeld bijen en vlinders.”
Beheer van de wegbermen is in handen van gemeenten en soms van de provincie of Rijkswaterstaat. “In de pilot gaat ons agrarisch collectief samenwerken met deze wegbeheerders. Bijvoorbeeld over herinzaai van de wegbermen zodat de vegetatie aantrekkelijker wordt voor insecten. Het beheer vraagt dan ongetwijfeld meer tijd, maar dat kunnen boeren dan weer uitvoeren.”

Meer informatie:

Deltaplan Biodiversiteitsherstel
Zeven aanvragen voor GLB-pilotregeling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *