GLB-visies in aanloop naar hoorzitting Kamer

Natuur- en milieuorganisaties pleiten voor een grondige vergroening van het GLB. Dat staat in een gezamenlijke notitie van elf natuurorganisaties, gericht aan de Tweede Kamer in de aanloop naar de hoorzitting over het nieuwe GLB op donderdag 11 oktober. Ook andere organisaties hebben zich al bij de Kamer gemeld met hun standpunten.

De natuurorganisaties, waaronder Greenpeace, Milieudefensie en Vogelbescherming Nederland, willen het GLB-budget voor 100% inzetten voor een transitie naar een duurzame landbouw. Dat via een resultaatgerichte beloning.
De organisaties willen ambitieuze basisvoorwaarden vaststellen op het gebied van biodiversiteit en klimaat als instapniveau voor boeren om GLB-premies te ontvangen.

Kernpunten IPO

Ook het IPO heeft zijn wensen alvast naar de Tweede Kamer gestuurd. Kernpunt is een grotere bijdrage vanuit het GLB aan het klimaatakkoord en “een GLB dat meer gericht is op innovatie en duurzaamheid naast voedselzekerheid en voedselveiligheid”. Daarbij hoort volgens het IPO een eerlijk landbouwinkomen en een eerlijke concurrentiepositie van boeren.

LTO voor basispremie met pop-ups

LTO Nederland is voorstander van een basispremie voor boeren met zogeheten top-ups. Die pop-ups betreffen specifieke vergoedingen voor inspanningen van agrarische ondernemers op het terrein van natuur-, milieu- en klimaatdoelen. De landbouworganisatie wil via een menukaart een waarde toekennen aan maatschappelijke diensten. De boer kan dan vrijwillig een keuze maken uit maatregelen die het beste bij zijn bedrijfsvoering passen.

NAJK voor extra steun jongeren

Het NAJK pleit in zijn position paper onder meer voor innovatie- en investeringssteun vanuit het GLB en wel op zo’n manier dat jonge boeren in Nederland er voor in aanmerking kunnen komen. Ook pleit de organisatie voor een simpeler en doeltreffender GLB. Om die reden verzet het NAJK zich tegen de mogelijkheid op geld over te hevelen van de eerste naar de tweede pijler, want “dat maakt het systeem opnieuw bureaucratisch en ingewikkeld”.

Meer informatie: vijftien position papers over het nieuwe GLB.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *