Het EP heeft besloten over het GLB? Niets is minder waar!

Op 23 en 24 januari 2013 heeft de Landbouwcommissie van het Europees Parlement (EP) gestemd over het GLB. Meer precies: ze hebben gestemd over amendementen die voorgesteld waren door Europarlementariërs op de vier wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie over het nieuwe GLB. In de publiciteit is dit echter heel anders ervaren: “het EP heeft besloten over het GLB” en woorden van gelijke strekking. Niets is echter minder waar.

Er is nog niet besloten over het GLB, er is alleen een belangrijke stap gezet in het hele besluitvormingsproces dat nog tot minstens juni 2013 gaat duren. Om mogelijke verwarring te helpen voorkomen ga ik hieronder in op de besluitvormingsprocedure zoals die nu voorzien is.

Gedeelde beslissingsbevoegdheid

De beslissingsbevoegdheid over het nieuwe GLB ligt in gelijke mate bij zowel de Landbouwraad als het Europees Parlement. De Landbouwraad is de Raad van landbouwministers van de EU, die in de regel één keer per maand bijeenkomt, meestal in Brussel.
Dit betekent dat de Landbouwraad en het EP het eens moeten worden over een compromistekst (zie ‘trilogen’hieronder).

Procedure

Europees Parlement

Januari 2013
Leden van het EP hebben in het afgelopen jaar amendementen opgesteld van de wetgevingsvoorstellen die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Omdat er erg veel amendementen waren opgesteld (meer dan 7000) heeft men veel aandacht gegeven aan het samenvatten van zoveel mogelijk van deze amendementen in zogenaamde compromisamendementen.
Over deze compromisamendementen en de amendementen die niet in een compromis waren vervat, is afgelopen 23 en 24 januari gestemd, binnen de Landbouwcommissie van het EP.

Maart 2013
Alle door de Landbouwcommissie aangenomen amendementen moeten ook door het gehele EP worden goedgekeurd om deel uit te kunnen maken van de EP-positie. Hiertoe worden deze ter stemming voorgelegd in een plenaire vergadering. Het EP heeft aangegeven hierover te stemmen tijdens de plenaire bijeenkomst van 12 – 14 maart 2013. Overigens kunnen dan ook nog (onder voorwaarden) weer nieuwe amendementen ter stemming worden gebracht. Het EP heeft echter ook aangegeven alleen plenair over het GLB te willen stemmen indien het besluit van de regeringsleiders over de Meerjarig Financieel Kader 2014 – 2020 (MFK) van de EU niet een al te radicale vermindering van het GLB-budget betekent. In het MFK wordt ook het GLB budget voor deze periode vastgelegd.
Vanaf dan is de positie van het EP over het GLB bekend, op basis waarvan zij zal gaan onderhandelen met de Landbouwraad.

De Landbouwraad

Maart 2013
In de Landbouwraad is het afgelopen jaar al regelmatig gesproken over de wetgevingsvoorstellen. Besluiten zijn er echter nog niet genomen. De Ierse voorzitter heeft het voornemen om tijdens de Landbouwraad van maart 2013 de positie van de Landbouwraad vast te kunnen leggen om de formele onderhandelingen met het EP te kunnen beginnen.
Op dat moment zijn dus de posities van het EP en van de Landbouwraad bekend. Die twee posities zullen ongetwijfeld niet gelijk zijn. Er moet dan tussen het EP en de Landbouwraad worden onderhandeld over een compromis.

Trilogen

Juni 2013
Zoals hiervoor aangegeven zullen de posities van de Landbouwraad en van het EP bij elkaar gebracht moeten worden. Omdat de Europese Commissie uiteindelijk verantwoordelijk is voor een wetstekst en voor de uitvoering van het GLB, schuift deze ook aan bij de gesprekken, de zogenaamde “trilogen”. Het eindresultaat van deze trilogen moet een compromis zijn over het nieuwe GLB. De Ierse voorzitter wil proberen om deze trilogen in juni 2013 af te ronden.
Pas dan is de besluitvorming over de GLB-wetteksten afgerond.

Vervolg

Overigens is dit niet einde verhaal. Vele onderdelen van het GLB moeten verder worden uitgewerkt in uitvoeringsregelgeving, zowel op EU als op nationaal niveau. Ook daarvoor zijn verschillende procedures voorzien, maar daarmee ga ik u hier niet vermoeien.

Herman Snijders
directie ELV

Met dank aan Geert Kits Nieuwenkamp (Permanente vertegenwoordiging Brussel) en Hans Brand (directie ELV)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *