Ideeën van Schouten voor eco-regelingen in GLB

Teelt van eiwitgewassen, behoud van kruidenrijk grasland, verhogen van het grondwaterpeil. Dat zijn enkele ideeën voor de invulling van de zogeheten eco-regelingen in het nieuwe GLB vanaf 2021. Ze staan in een brief van LNV-minister Schouten aan de Tweede Kamer. De Kamer debatteert op 15 mei over het nieuwe GLB.

graanBij de uitbetaling van GLB-steun wil de minister toe naar een drielagenmodel. De basisinkomenssteun in de eerste pijler is de eerste laag. Boeren moeten aan minimumeisen op het gebied van leefmilieu en klimaat voldoen om voor de premie in aanmerking te komen. De tweede laag, ook in de eerste pijler, wordt gevormd voor de eco-regelingen. De derde laag bestaat uit het huidige agrarische natuur- en landschapsbeheer, maar dan met zwaardere maatregelen.

Dierwelzijn

De Europese Commissie wil de eco-regelingen richten op leefomgeving en klimaat. Nederland zet zich met een aantal andere lidstaten in om hieraan dierwelzijn toe te voegen. In de Kamerbrief somt Schouten een aantal maatregelen op die onder deze eco-regelingen kunnen vallen. Zij maakt hierbij een kanttekening. Om het GLB te vereenvoudigen moeten er wel keuzen worden gemaakt.

Ideeën voor eco-regelingen

De lijst ideeën voor invulling van de eco-regelingen bestaat onder meer uit:

  • Verbeteren van de bodemkwaliteit door beperking van grondbewerking of teelt van graangewassen
  • Teelt van stikstofbindende gewassen zoals bonen
  • Maatregelen die hergebruik van grondstoffen bevorderen
  • Klimaatmaatregelen zoals verhoging van het grondwaterpeil en onderwaterdrainage
  • Aanwezigheid van landschapselementen en kruidenrijk grasland
  • Grondgebondenheid tot een bepaalde veedichtheid per hectare
  • Aanleg van bloemrijke akkerranden, breder dan vereist volgens de voorwaarden voor de basisinkomenssteun
  • Maatregelen om het dierwelzijn te verbeteren
  • Deelname aan duurzaamheidscertificaten

Melkveehouderij en akkerbouw

De basispremie gaat vanaf 2021 flink omlaag. Dat heeft effect op de inkomens in de grondgebonden sectoren zoals de melkveehouderij en akkerbouw. De minister wil dat bij de uitwerking van de eco-regelingen speciale aandacht komt voor die twee sectoren. Deze regelingen bieden boeren die een extra bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen dan de kans om daarvoor een premie ontvangen, schrijft de minister.

Meer info: Brief aan de Tweede Kamer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *