Is uw bedrijf al GLB-proof? – Vergroening

Nu het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid steeds helderder wordt is het voor agrariërs tijd om hun huidige bedrijfsvoering daarop af te stemmen. Maar hoe doe je dat?
Hoe anticipeer je bijvoorbeeld op de vergroeningseisen? Juist rond die vergroening zijn er nog wel wat ‘open eindjes’, maar toch wordt al veel zichtbaar en duidelijk. Een paar vergroeningsdilemma’s  uit de praktijk.

Drie gewassen

Neem de drie gewassen-eis. Wij kwamen pas het geval tegen van een vollegrondsgroenteteler die al jaren 18 hectare witte kool teelt op voornamelijk huurland. Hij huurt deze percelen altijd voor twee jaar achter elkaar, iets wat landbouwkundig uitstekend kan met witte kool.

Volgens de drie gewassen-eis moet een teler met 10 tot 20 hectare minimaal twee gewassen hebben, waarvan de  grootste op maximaal 75% van het areaal. Dat zou betekenen dat hij op een kwart van zijn areaal iets anders, bijvoorbeeld rode kool, zou moeten gaan telen. Iets wat hij marketingtechnisch gezien niet wil.

Omdat hij meer dan 50% van het areaal huurt zouden we gebruik kunnen maken van de vrijstelling. Maar daarbij mag je weer niet twee jaar achter elkaar op één perceel hetzelfde gewas telen.  Kortom, met het huidige bouwplan komt deze teler niet in aanmerking voor de vergroeningspremie.
Ook land huren met een ander gewas erop is geen oplossing, dan komen we in de knel met  ‘feitelijk gebruik’.

Nu heeft deze teler 20 huidige toeslagrechten van € 1000,- per stuk. Omdat hij waarschijnlijk niet aan de vergroeningseisen en gaat voldoen zijn we nu een afweging aan het maken of het niet beter  voor hem is om deze toeslagrechten te verkopen. Een keuze die overigens voor 31 maart gemaakt moet worden!

Blijvend grasland

Een andere praktijkvraag heeft betrekking op de blijvend grasland-eis.  Als op landelijk niveau het areaal aan blijvend grasland in 2015 met 5% daalt, moet al het  areaal op bedrijfsniveau worden gehandhaafd. Iets waar nu nog niets over te zeggen valt.

Dit roept dilemma’s op voor bloembollentelers: in bepaalde gebieden draaien zij in een rotatie van 1 op 7 mee met een veehouder. Maar aangezien de bloembollen voor het teeltseizoen 2015 komende herfst al weer de grond in moeten, levert dit op het moment veel vragen op en gereserveerdheid bij de veehouder om te verhuren!
Landschapselementen

Met name de EFA, oftewel de 5% verplichte ecologische invulling, zal de nodige aanpassingen vereisen van het huidige bouwplan. Komende zomer wordt de definitieve lijst vastgesteld van landschapselementen die aangemerkt mogen worden als ecologisch aandachtsgebied. Daar kunnen we van de zomer mee aan de slag!

Het is een interessante tijd, met veel vragen en dilemma’s. Lees binnenkort ook mijn blog over de overdracht van huidige toeslagrechten. Wordt vervolgd.

Coen Knook
De Dijken Agrarische Diensten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *