Kabinet steunt hoofdlijnen GLB-plannen van Europese Commissie

In een brief aan de Tweede Kamer over de Verordeningen voor het toekomstig GLB heeft het kabinet haar standpunten bekend gemaakt over de plannen van de Europese Commissie voor het GLB 2021 – 2027. In het algemeen wordt de koers van de EC gesteund, al zijn er ook de nodige kritische kanttekeningen. Die laatste gaan met name over de verwachte regeldruk.

Doelgerichte betalingen

Belangrijke wijzigingen in de voorstellen van de EC zijn meer doelgerichte betalingen en meer subsidiariteit. Dat laatste wil zeggen meer vrijheid voor de invulling van de lidstaten om zelf te komen tot een passende invulling van het GLB. Het kabinet steunt deze twee veranderingen. Het inspelen op de nationale en regionale behoeften vergroot niet alleen de effectiviteit van maar ook het draagvlak voor het GLB. Het kabinet is van mening dat er ondanks het voornemen voor meer doelgerichte maatregelen, er bij de EC nog steeds sprake is van verregaande gedetailleerde middelvoorschriften. Dit staat op gespannen voet met de noodzaak van vereenvoudiging en het terugbrengen van regeldruk. Binnen het streven naar meer subsidiariteit zet Nederland zich in voor behoud en versterking van de ruimte voor agrarische collectieven om de gestelde doelen en maatschappelijke opgaven te realiseren.

In het regeerakkoord is al opgenomen dat het GLB zich minder moet richten op inkomensondersteuning en meer op innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid. De landbouw moet bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering, aan een gezond evenwicht met natuur en milieu en versterking biodiversiteit. De Nederlandse regering ziet dan ook met tevredenheid dat de commissievoorstellen hierbij aansluiten. Het GLB zal een grotere bijdrage gaan leveren aan het klmaatakkoord van Parijs. Vanaf 2021 moet 40% van de directe betalingen gerelateerd zijn aan de klimaatambitie.

Ecoregelingen

Het totale budget voor het GLB in Nederland neemt voor de eerste pijler af met 4% en voor de tweede pijler met 15 %. Het kabinet heeft geen probleem met deze krimp. Door de Brexit zal het budget moeten krimpen, vindt het kabinet. Of de krimp van de tweede pijler ook goed past voor de Nederlandse regering, is afhankelijk of de voorgestelde eco-regelingen vanuit de eerste of tweede pijler moeten komen. Dit zijn toeslagen bovenop de vaste steun per hectare die door alle lidstaten moeten worden aangeboden en waaraan door boeren vrijwillig kan worden deelgenomen. Het kabinet wil hiermee mogelijk maken dat maatschappelijke diensten in de volle breedte (klimaat, milieudoelen met betrekking tot bodem, water en lucht, natuur en biodiversiteit, landschapselementen zoals houtwallen en landschapsbehoud in het algemeen, met in begrip van erfgoedaspecten) worden geleverd.

Strategische plannen

Nieuw in de voorstellen is de verplichting voor lidstaten om een strategisch GLB-plan op te stellen. Het kabinet steunt dit nieuwe beleid: het is goed dat lidstaten moeten aangeven hoe maatregelen in de eerste en tweede pijler bijdragen aan de doelen van het GLB-beleid. Het is hierbij wel belangrijk dat de voorstellen niet alleen door de Europese Commissie worden beoordeeld, maar dat ook de lidstaten hierbij betrokken zijn.
Binnen de strategische plannen zal ook het risicobeheersinstrumentarium terug komen. Lidstaten zijn verplicht om te zorgen voor risicoverzekeringen of -fondsen. Daarnaast biedt dit instrument ook de mogelijkheid om voorzorgsparen te faciliteren. Hiermee kan in goede jaren reserves opzijgezet worden die in moeilijke tijden kunnen worden ingezet.

Positie boer

Het kabinet hecht aan een sterkere positie van de boer in de keten. Daarom wil zij de mogelijkheden van producenten om in producentenorganisaties en duurzaamheidscollectieven samen te werken verruimen, evenals de samenwerking in de keten in de vorm van (inter)brancheorganisaties. Het moet voor brancheorganisaties mogelijk worden om operationele programma’s in te dienen.

 

In dit document vindt het standpunt van het kabinet.

Foto: Rijksoverheid – Valerie Kuypers

2 reacties op “Kabinet steunt hoofdlijnen GLB-plannen van Europese Commissie”

 • In “Fiche 3 MFK-pakket: Verordeningen Toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (2021 – 2027)” van het kabinet is de volgende tekst te vinden:
  “Het voorstel voor het GLB draagt bij aan de algemene MFK-doelstelling dat 25% van alle middelen in de EU-begroting de klimaatdoelen moeten ondersteunen in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Ophoging van de GLB-klimaatdoelstelling van de huidige 20% naar 25% (en voor de directe betalingen 40%) is in lijn met de klimaatambitie in het regeerakkoord.”

  In het voorstel van de Europese Commissie staat:
  “Naar verwachting zullen de acties in het kader van het GLB voor 40 % van de totale financiële middelen van het GLB bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. De betrokken acties zullen tijdens de voorbereiding en de uitvoering van het programma worden vastgesteld en zullen opnieuw worden beoordeeld in het kader van de betrokken evaluatie- en herzieningsprocedures.

  Dit wekt de indruk dat 40% van de directe betalingen de klimaatdoelen gaan ondersteunen. Hoe dat er uit gaat zien, en of dit een grote verandering ten opzichte van de huidige situatie impliceert, is nog weinig van te zeggen.

 • In jullie tekst staat dat 40% van de directe betalingen besteed moet worden aan klimaatmaatregelen. In de concept verordeningen van Commissaris Hogan wordt dat niet gesteld. Zie ook colomn van Alan Matthews van een paar weken geleden. En de analyse van Bird Life.
  Het wordt nu aan de lidstaten overgelaten hoeveel ze aan klimaat besteden.
  Het stond destijds wel in de stukken van Oettinger, Commissaris Begrotingszaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *