Kamer bezorgd over gelijk speelveld in EU

De Tweede Kamer heeft zorgen over de concurrentieverhoudingen in de Europese Unie als de lidstaten het GLB meer naar eigen inzicht kunnen invullen. Die zorg leeft ook bij landbouwminister Carola Schouten. Zij zegt zich in te zetten voor behoud van een gelijk speelveld in Europa.

Op 4 september vond het eerste overleg in de Kamer plaats over de voorstellen voor het GLB 2021 – 2027. De landbouwwoordvoerders gingen in debat met de minister, onder meer over de extra vergroeningsmaatregelen, de hoogte van het GLB-budget en het gelijktrekken van de hectarepremies in Europa.

Kamer vaak informeren

De minister beloofde de Tweede Kamer in de loop van de komende GLB-onderhandelingen voortdurend op de hoogte te houden. Niet zo zeer over de technische details, maar over politiek inhoudelijke kwesties. Zij zegde eveneens toe de Kamer te informeren als de uitkomsten van de onderhandelingen botsen met het kabinetsstandpunt.

Verlaging GLB-budget is ‘realistisch’

Schouten sprak zich onomwonden uit tegen gelijktrekking van de hectaretoeslagen. Dat deed zij niet toen het GLB-budget aan de orde was. Volgens Schouten gaan de regeringsleiders daar over en niet de landbouwministers. Verlaging van het budget voor de landbouw noemde zij ‘realistisch’. “Als de inkomsten omlaag gaan en andere doelen meer prioriteit krijgen, heeft dat consequenties voor de uitgaven.”

CDA: behoud GLB-budget

Jaco Geurts (CDA) pleitte voor behoud van het GLB-budget. Hij vindt dat de premies zoveel mogelijk op het boerenerf terecht moeten komen. De landbouwwoordvoerder staat achter de keuze van de Europese Commissie om meer in te zetten op beloning voor maatschappelijke prestaties. Hij zet daar wel een kanttekening bij. “Dat klinkt mooi, maar waar komt het straks op uit?” Hij vreest dat in andere lidstaten minder hoge eisen aan boeren worden gesteld dan in Nederland.

D66: kringlooplandbouw

D66-woordvoerder Tjeerd de Groot ziet in de volgende GLB-periode kansen voor kringlooplandbouw. Daar zou in het Nederlandse strategische plan prioriteit aan gegeven moeten worden. Bij de opstelling van dat plan moeten maatschappelijke organisaties intensief worden betrokken, zei De Groot.

VVD: verlaging lastendruk

Helma Lodders pleitte in het Kamerdebat voor verlaging van de lastendruk voor boeren en vereenvoudiging van de regels. Zij wil dat de GLB-middelen in Nederland ten goede komen aan de hoogproductieve en innovatieve landbouw. Zij vroeg de minister om de Kamer periodiek te informeren over de GLB-onderhandelingen, bijvoorbeeld over de eisen die van de nationale strategische plannen worden gesteld.

SGP: boeren in de klem

De SGP sprak zich uit tegen het gelijktrekken van de GLB-toeslagen in Europa. Woordvoerder Roelof Bisschop is bezorgd over de inkomens van boeren. “Het landbouwbudget gaat omlaag, terwijl hogere eisen aan boeren worden gesteld. Dat wringt.”

CU: risicomanagement

Carla Dik-Faber van de ChristenUnie pleitte voor versterking van de positie van boeren in de keten. Dat is ook de wens van de Europese Commissie. “Maar hoe gaat de landbouwminister dat realiseren?”, vroeg zij. Dik-Faber ziet ook kansen om het GLB in te zetten voor het weerbaar maken van agrarische bedrijven tegen bijvoorbeeld droogte.

GroenLinks: verlaging GLB-plafond

GroenLinks vindt dat het GLB-budget alleen terecht moet komen bij bedrijven die daadwerkelijk verduurzamen. GroenLinks-woordvoerder Laura Bromet pleitte voor verlaging van het plafond van €100.000 per bedrijf.

PvdD: koerswijziging

Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren deed een oproep voor een fundamentele koerswijziging. Als het aan haar ligt, gaat het hele GLB-budget naar doelen op het gebied van klimaat, biodiversiteit en bodemkwaliteit. En niet naar hoogproductieve, exportgerichte bedrijven.

Schouten: stakeholders betrekken

Landbouwminister Schouten zegde de Kamer toe het strategische plan te maken in samenwerking met stakeholders uit de samenleving. De Kamer hoort daar ook bij. Het plan van aanpak voor de opstelling van het strategische plan stuurt Schouten naar de Tweede Kamer. “Daar mag u dan wat van vinden.”

Risicomanagement

De minister zei dat op het ministerie onderzocht wordt hoe het nieuwe GLB ingezet kan worden voor risicomanagement op boerenbedrijven. Net zoals een deel van de Kamer heeft Schouten zorgen over het level playing field in de EU. Dit onderwerp heeft bij haar prioriteit in de komende onderhandelingen.

Zie ook https://toekomstglb.nl/schouten-beantwoordt-kamervragen-over-glb/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *