Kamer vreest voor ongelijk speelveld door GLB

koeien bij sloot Foto: Martijn Beekman (LNV)

De meerderheid van de Tweede Kamer maakt zich zorgen over de concurrentiepositie van Nederlandse boeren vanaf 2021 als de nieuwe GLB-systematiek ingaat. Dat bleek tijdens het Kamerdebat op 15 mei over het GLB 2021 – 2027 en het Nationaal Strategisch Plan. LNV-minister Carola Schouten zegde toe zich in Brussel in te zetten voor een gelijk speelveld in Europa.

Jaco Geurts
Jaco Geurts (CDA): Geen GLB-geld naar grootgrondbezitters

De meeste politieke partijen zijn voorstander van meer doelgerichte betalingen, maar vrezen tegelijkertijd dat de regels in Nederland strenger worden dan in andere lidstaten. Daar komt bij dat Oost-Europese landen de hectaretoeslagen meer gelijk willen trekken. Dat zou betekenen dat de premies in Nederland fors omlaag gaan. Minister Schouten verzet zich tegen deze nivellering. Zij wijst daarbij onder meer op de hoge grondprijzen in Nederland.

Vier scenario’s

Volgens Schouten heeft Nederland verschillende keuzemogelijkheden om aan de Brusselse doelen voor het nieuwe GLB te voldoen. In een recente brief aan de Kamer schetst zij vier scenario’s. Op de vraag van Kamerleden om een voorkeur uit te spreken, ging de minister niet in. Volgens haar moeten de scenario’s eerst verder worden uitgewerkt en doorgerekend. Maatschappelijke organisaties en de Tweede Kamer kunnen hierover meepraten, benadrukte zij.

Lastendruk

William Moorlag
William Moorlag (PvdA): Toeslagen leiden tot hogere grondprijs

Verschillende partijen vrezen dat de administratieve lastendruk voor boeren om in aanmerking te komen voor GLB-toeslagen eerder gaat toenemen dan afnemen. De minister zei dat deze kwestie een van de kernpunten is bij de opzet van het Nationaal Strategisch Plan. Met moderne technologie en private borgingssystemen moet het lukken de lastendruk toch omlaag te krijgen, hoopt Schouten.
Bij de keuze welke zogeheten eco-regelingen in Nederland worden toegepast, is lastendruk naast de effectiviteit voor bodem, klimaat en biodiversiteit een belangrijk argument, aldus de minister.

Agrarische collectieven

De agrarische collectieven kwamen diverse keren in het debat ter sprake. Schouten stelt voor dat deze collectieven een rol krijgen bij de invulling, uitvoering en monitoring van de eco-regelingen. Op de suggestie uit de Kamer om boeren stevig aan te pakken als zij zich niet houden aan de randvoorwaarden zei Schouten dat zij kiest voor stimulering in plaats van straf. Zij pleitte voor uitvoerbare maatregelen waar niet alleen de voorlopers aan kunnen voldoen. De minister richt zich juist op de brede middengroep. Wat haar betreft stappen zoveel mogelijk boeren met financiële steun vanuit het GLB over op kringlooplandbouw.

Dierwelzijn

In de brief aan de Tweede Kamer opperde de minister om bij de doelgerichte betalingen ook aandacht te besteden aan maatregelen op het terrein van dierwelzijn. VVD en CDA zijn hier kritisch over. Volgens deze partijen loopt Nederland al voorop in Europa als het gaat om welzijn. Die voorsprong hoeft niet verder te worden vergroot.

Leader

Ook in de nieuwe GLB-periode zijn er mogelijkheden om Leader-projecten uit te voeren. De PvdA stelde voor om daar meer geld voor uit te trekken, vooral in de krimpregio’s. De minister voelt daar weinig voor. Zij wijst erop dat het nu al moeilijk is om het budget dat hiervoor beschikbaar is daadwerkelijk uit te geven. Volgens een aantal Kamerleden ligt dat aan de complexe beoordeling door de provincies. De minister zegde toe daar nog eens naar te kijken. Zij riep op met voorbeelden te komen.

Dwarskijkers

Carla Dik-Faber
Carla Dik-Faber (CU): Dwarskijkers betrekken bij invulling GLB

De ChristenUnie pleitte ervoor om ook niet-ingewijden bij de opstelling van het Nationaal Strategisch Plan te betrekken, zogenoemde dwarskijkers, bijvoorbeeld mensen uit de wereld van de zorg, kunst en onderwijs. Volgens minister Schouten is die mogelijkheid er in principe al, want iedereen kan deelnemen aan de stakeholders-conferenties die dit jaar worden georganiseerd. De eerste daarvan vindt plaats op 23 mei in Nieuwegein.

 

Meer info: GLB-brief aan de Tweede Kamer   

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *