Kick-off van Nederlands GLB-plan 2021 – 2027

Het Rijk en de twaalf provincies hebben deze week de officiële aftrap gegeven van het proces dat leidt tot het Nationaal Strategisch Plan GLB 2021 – 2027. Eind van dit jaar moet het NSP in de steigers staan. Stakeholders van maatschappelijke organisaties nemen op verschillende momenten deel aan het proces.

Cover Naar een nationaal strategisch planIn het Nationaal Strategisch Plan staat op welke wijze Nederland invulling geeft aan de Europese GLB-verordeningen voor de volgende GLB-periode. De overgang van directe inkomenssteun aan agrarische ondernemers naar prestatiegerichte betalingen is hiervan een belangrijk onderdeel. Die prestaties hebben vooral betrekking op groene thema’s zoals biodiversiteit, landschap en klimaat. Het NSP zal ook de transitie naar kringlooplandbouw ondersteunen.

NSP

De lidstaten krijgen in de volgende GLB-periode meer invloed op de landelijke invulling van het Brusselse landbouwbeleid. Hoe lidstaten dat concreet gaan doen, komt in het NSP te staan. Alle Europese lidstaten maken zo’n plan. Hoe het NSP in Nederland tot stand komt, staat in een notitie die LNV-minister Carola Schouten onlangs naar de Tweede Kamer heeft gezonden.

Deze week is een start gemaakt met het NSP-proces. De opdrachtgevers zijn Aldrik Gierveld van LNV en Jeroen Smarius (werkzaam bij provincie Noord-Brabant) namens het IPO. Ger de Peuter van LNV en Tirza Molenaar van het IPO vormen samen het NSP-kernteam.

Snel van start

De Europese verordeningen die de basis vormen van het GLB 2021 – 2027 zijn nog niet vastgesteld. Toch is bewust besloten om nu wel van start te gaan, zegt Ger de Peuter. “Het maken van een gedragen NSP vraagt veel tijd. Het Rijk en het IPO willen vertraging voorkomen. We zetten het plan voortvarend in de steigers. Als dat nodig is, passen we het plan later wel aan de definitieve EU-verordeningen aan.”

Zes deelprogramma’s

Het NSP-kernteam stuurt zes deelprogramma’s aan:

  • Groene en blauwe diensten
  • Economische weerbaarheid van de landbouw
  • Plattelandsontwikkeling (leader en water)
  • Uitvoering, monitoring en governance
  • Kennis, innovatie en digitale strategie
  • Stakeholdermanagement en communicatie

De programmateams bestaan uit ambtenaren van de ministeries van LNV en I&W, de provincies en Unie van Waterschappen. Stakeholders van maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om gedurende het proces actief inbreng te leveren. In de loop van mei vindt de eerste zogeheten GLB-stakeholderconferentie plaats.

Meer informatie: Plan van Aanpak Naar een Nationaal Strategisch Plan GLB 2021-2027

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *