Kleine stapjes in de richting van een voedselbeleid

Een landbouw- en voedselbeleid, er wordt breed voor gepleit. Voor Jeroen Candel is het helemaal nog geen uitgemaakte zaak dat het GLB op korte termijn tot zo’n breder voedselbeleid wordt omgevormd. Hij ziet wel mogelijkheden voor kleine stapjes waarmee het GLB – indirect – meer zou kunnen inzetten op gezond voedsel.

Het is in veel opzichten wenselijk om tot een meer geïntegreerde visie op landbouw en voedsel te komen; het GLB staat onder continue druk en het voedselsysteem loopt op verschillende aspecten (sociaal-economisch, gezondheid, milieu en klimaat) spaak. Het is echter de vraag of een geïntegreerde visie via het GLB tot stand moet komen. Landbouw gaat weliswaar over voedselproductie, maar heeft ook andere functies, zoals de leefbaarheid van het platteland, milieu en landschap. Er zal daarom ook een landbouwbeleid nodig blijven.

Nederlands idee

Van GLB naar landbouw- en voedselbeleid, het is vooral een Nederlands idee. Commissaris Hogan is positief over een dergelijk vergezicht, omdat het het GLB hernieuwde legitimiteit kan geven. Maar een holistisch Europees voedselbeleid binnen afzienbare tijd; ik vind het wishful thinking. Het is goed om als Nederlandse regering een stip op de horizon te zetten, en dat in te zetten in de onderhandelingen in Brussel. Maar we moeten realistisch zijn: het komende GLB wordt géén landbouw- en voedselbeleid.

Kleine stappen

Het is de eeuwige spanning tussen het ideaalbeeld en het bestaande beleid, met al zijn historisch genestelde belangen en opvatten. Niet voor niets wordt het GLB vaak een moloch genoemd. Een extra pijler voor consumentenbeleid, zoals Poppe en Fresco bepleiten, zal er niet snel komen. Dat is een te grote verschuiving. Maar dat wil niet zeggen dat er op korte termijn geen kleine, instrumentele stappen gezet kunnen worden om meer in te zetten op duurzaam en gezond voedsel. Zo kunnen doelen worden verduidelijkt en kunnen instrumenten in de eerste en tweede pijler beter op elkaar afgestemd worden.

Hoe het nieuwe GLB meer kan inzetten op voedsel?

  1. Door boeren meer mogelijkheden te bieden zich te organiseren in producentenorganisaties. Ze staan dan samen sterker tegenover de inkoopmacht van de supermarkten. Op termijn biedt dit ook mogelijkheden voor het maken van duurzaamheidsafspraken en het ontwikkelen van gezamenlijke duurzame verdienmodellen.
  2. Door nog meer in te zetten op biologische productie door boeren die de overstap willen maken te helpen met een overbruggingskrediet of –subsidie.
  3. Door instrumenten te ontwikkelen die het opzetten van kortere ketens bevorderen.
  4. Door maatschappelijke initiatieven te belonen, wat nu nog maar heel beperkt wordt gedaan.

Inderdaad, het zijn voorstellen met een vooral indirecte link met gezond voedsel of met de consument. Ik denk dat we de komende hervormingsperiode de verbinding met voedsel meer indirect moeten zoeken in het verduurzamen van de productie.

Voedselagenda

Nederland zou wel kunnen inzetten op een nationale voedselagenda, waarin duurzame productie en volksgezondheid een prominente plek krijgen. En pleiten voor meer flexibiliteit in het GLB, om het beleid op nationaal niveau meer in de richting van gezond voedsel en duurzame productie te sturen. Er zijn genoeg aspecten (volksgezondheid, onderwijs, innovatiebeleid) waar op nationaal niveau op gestuurd kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *