Kwesties rond markt- en prijsbeleid:

Risicomanagement, markt en inkomen, welke rol heeft het GLB?

Ook al is er maar weinig aandacht voor, het markt- en prijsbeleid is een belangrijk deel van het GLB. Daaronder vallen verschillende regelingen: onder andere crisisinstrumenten zoals openbare interventie en particuliere opslag, handelsnormen, de regeling voor schoolmelk en schoolfruit. Ook de Gemeenschappelijke Marktordening Groente en Fruit valt eronder.

Oneerlijke handelspraktijken

De Nederlandse markt wordt bepaald door vijf grote retailers. In het rapport van Veerman wordt gepleit voor een grotere markttransparantie ten aanzien van bijvoorbeeld prijsvorming, en maatregelen tegen oneerlijke handelspraktijken. Het lastige daarbij is, zegt Karel van Bommel van het ministerie van EZ, hoe toon je oneerlijke handelspraktijken aan? “Andere landen pleiten voor regelgeving daartegen, Nederland niet omdat het niet te handhaven is.”

Meer transparantie van gegevens

Goed inzicht in de markt kan helpen om betere beslissingen te nemen en daarmee risico’s te verkleinen. . De Commissie zou bijvoorbeeld meer informatie over prijzen en voorraden kunnen rapporteren, waar producenten hun voordeel mee kunnen doen. Ook volgt de Commissie via satellieten de klimatologische omstandigheden in Europa, en rekent met modellen door wat dat betekent voor verschillende gewassen. Waarom die informatie niet breder beschikbaar maken, zodat verzekeraars bijvoorbeeld goedkopere weersverzekeringen kunnen aanbieden?

Interventiemaatregelen vs. risicomanagement

De huidige interventiemaatregelen, waarbij producten bij een te lage prijs tijdelijk uit de markt worden genomen, zorgen er nu voor dat de grootste prijsschommelingen worden opgevangen. Daar is een spanningsveld met het risicomanagement dat producenten zelf kunnen doen: hoe verhouden deze interventiemaatregelen zich tot risicomanagement? Met andere woorden: wat kunnen en moeten boeren zelf doen, en waar komt het GLB om de hoek kijken?

Futures

Boeren zouden bijvoorbeeld meer kunnen gaan werken met futures, waarbij ze hun producten van volgend jaar nu al tegen een vaste prijs verkopen. Dat biedt meer zekerheid en een mogelijkheid om je in te dekken tegen een prijsdaling. Het opzetten daarvan is echter een zaak van de private markt. Het GLB zou bijvoorbeeld wel mogelijkheden kunnen bieden om kennisontwikkeling te stimuleren.

Producentenorganisaties

Producentenorganisaties kunnen door samenwerking en bundeling van het aanbod hun marktpositie verbeteren en daarmee betere prijzen afdwingen. In Nederland wordt al veel samengewerkt in grote coöperaties die bovendien sterk in de keten zijn geïntegreerd, daarom is dit niet voor alle sectoren even relevant , maar er spelen wel een paar vragen. Het nieuwe GLB zou bijvoorbeeld meer duidelijkheid en uniformiteit kunnen bieden, want nu komen Producentenorganisaties (PO’s)  niet van de grond vanwege onduidelijkheid met de mededingingswet.

GMO Groente en Fruit

De Gemeenschappelijke Marktordening Groente en Fruit is bedoeld om de marktpositie van de producenten van de groente- en fruitsector te verbeteren door collectieve acties op het gebied van o.a.  aanbodplanning, promotie, marketing en innovatie te steunen.  Als gevolg van schaalvergroting zijn grote individuele producenten ontstaan die krachtig genoeg zijn om hun eigen weg te gaan, zij hebben die samenwerking niet nodig om hun afzetmogelijkheden te verbeteren. Dit is echter niet voor alle producenten weggelegd, desalniettemin knelt voor sommigen de eis van samenwerking te zeer met het ondernemerschap. Is er nog wel een rol voor de GMO weggelegd?

Een ander probleem is de nadruk op horizontale samenwerking. In een markt die zich kenmerkt door een hoge concentratie van afnemers is het echter ook van belang zich goed te positioneren in de keten. Dit betekent dat ook verticale samenwerking nodig is. Hoe kan de GMO hier op reageren?

Wat denkt u? We horen graag uw mening! U kunt hieronder een reactie geven via het reactieformulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *