Landbouw en water in POP3

Water is de basis van het leven op aarde. De mens bestaat voor 65% uit water. Planten bestaan voor gemiddeld 80% uit water. Beiden hebben water nodig om te kunnen groeien en overleven. Voor de land- en tuinbouwbouw is water van cruciaal belang om voedsel te kunnen verbouwen en dieren te drinken te kunnen geven. Daarvoor is water nodig van goede kwaliteit en in de juiste hoeveelheid.

Invloed van landbouw

Andersom heeft de  land- en tuinbouw grote invloed op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Gebruik van bijvoorbeeld meststoffen kan leiden tot hoge concentraties nitraat en fosfaat in het water, waardoor algenbloei kan ontstaan en het water als drinkwaterbron in gevaar komt. Er bestaan Europese richtlijnen die de waterkwaliteit moeten beschermen (de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn). Die dienen ertoe om ons grondwater schoon te houden en om het water in sloten, vaarten en meren geschikt te maken en te houden voor de dieren en planten die er van nature kunnen leven.

Plek in POP3

Doelstellingen van die richtlijnen kunnen niet gehaald worden zonder een forse inspanning van de landbouw om verliezen van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater te verminderen. Om een extra inspanning mogelijk te maken heeft de staatssecretaris van EZ met de regio’s afgesproken dat er voor de wateropgaven een ruim budget wordt opgenomen in het plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, het POP3. De waterschappen ondersteunen dit financieel.

Van alles mogelijk

Er is nog genoeg te doen. Naast het toepassen van bestaande regels voor de landbouw, kan de landbouwsector maatregelen nemen die zorgen voor minder vervuiling van het water en een gezond watersysteem. Ook kan zij helpen het landelijk gebied leefbaar en aantrekkelijk te houden door watergangen natuurlijk in te richten.  Of zij kan maatregelen nemen die het watervasthoudend vermogen van landbouwgrond vergroot, zodat er bij droogte minder schade ontstaat. De landbouwsector zet ook nu al stappen op dit punt. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, dat de landbouwsector zelf heeft opgesteld samen met waterschappen en het ministerie van IenM, is een mooi voorbeeld daarvan.

Gebiedsgerichte aanpak

In het POP3 kunnen landbouwers subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen die waterverontreiniging tegengaan of bijdragen aan een goede waterhuishouding in hun gebied. Denk aan het toepassen van zuiveringsvoorzieningen (bijvoorbeeld helofytenfilters) om erfafspoeling tegen te gaan, kennis opdoen van technieken als rijenbemesting en deze toepassen, peilgestuurde drainage en inrichting van natuurvriendelijke oevers langs watergangen. Per regio wordt bepaald welke maatregelen daar het beste passen. Een gebiedsgerichte aanpak waarin de verschillende problemen in samenhang worden bekeken biedt het meeste perspectief. Hiervoor is het nodig dat de landbouwsector samen met het waterschap en de provincie om tafel gaat om dit uit te werken.

Op deze manier kan het POP3 bijdragen aan het realiseren van een duurzame landbouw en een schoon watersysteem.

 

Lydia Harkink, Unie van Waterschappen, en Maret Oomen, ministerie van EZ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *