Mogelijkheden voor klimaatmaatregelen in het nieuwe GLB

Ook de landbouwsector zal moeten bijdragen aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen zoals die in het Paris Agreement zijn afgesproken. Het GLB biedt de mogelijkheid om klimaatmaatregelen op te nemen in de tweede pijler, maar hier wordt in Nederland tot nu toe weinig gebruik van gemaakt. De kans is groot dat dit meer wordt in de toekomst. Jan Peter Lesschen en Peter Kuiken van Wageningen Environmental Research verkenden de mogelijkheden om klimaatmaatregelen in het GLB te versterken.

30% mitigatiepotentieel

De onderzoekers keken vooral naar mitigatiemaatregelen. De huidige emissies zouden met gemiddeld 30% naar beneden moeten kunnen, stellen ze. Het grootste mitigatiepotentieel zit bij de emissies uit mestopslagen (~70%).

Breed toe te passen praktijken

De maatregelen precisiebemesting, meer gewasresten terug naar de bodem (o.a. toepassing van vanggewas, groenbemester en akkerrandenbeheer) en verbeterd waterbeheer zijn klimaatmaatregelen die onder de GLB-randvoorwaarden zouden kunnen worden opgenomen. Dit zijn goede landbouwpraktijken die breed toe te passen zijn.

Kansen in pijler 2

De meeste klimaatmaatregelen passen het best onder de tweede pijler van het GLB.

  • Investeringssubsidie kan gebruikt worden voor het bevorderen van mestvergisting , het aanpassen van het stalontwerp, het uitvoeren van precisiebemesting en om innovaties te stimuleren.
  • Minder grondbewerking, aanplant van meerjarige gewassen en houtopstand, verhogen het waterpeil in veengronden en verbeterd waterbeheer zijn klimaatmaatregelen die goed onder POP Agrimilieu en klimaatsteun passen.
  • Ook kennisverspreiding speelt een belangrijke rol om de maatregelen succesvol toe te passen. Binnen het POP zijn de maatregelen Kennisoverdracht en voorlichtingsacties, Adviesdiensten, Samenwerking en LEADER geschikt om in dit kader gefinancierd te worden.

Minder geschikte maatregelen

Maatregelen gericht op het reduceren van emissies uit pensfermentatie zijn minder geschikt om in te passen binnen het huidige GLB. Ook de keuze van type (kunst)mest en toepassing van nitrificatieremmers, toepassing van grasklaver en toevoegen van extra organische stof zijn maatregelen die om verschillende redenen, o.a. beperkte mogelijkheden tot controleerbaarheid, niet goed zijn in te passen in het GLB.

Energiegerelateerde maatregelen hebben de onderzoekers  buiten beschouwing gelaten, omdat daarvoor al veel andere financieringsmogelijkheden en subsidies bestaan.

U kunt het volledige rapport hier downloaden (pdf)>>

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *