Nadere toelichting op de GLB-plannen van de Europese Commissie

In een presentatie in het Huis van Europa hebben vertegenwoordigers van de Europese Commissie meer inzicht geboden in de doelen en inhoud van de voorstellen voor het GLB na 2020. In deze pdf treft u de presentatie aan.

In hun presentatie benadrukten Gijs Schilthuis en Iman Boot dat er goed is geluisterd naar de omgeving. Zo zal er na 2020 meer met doelvoorschriften worden gewerkt en meer naar output en prestaties worden gekeken dan nu het geval is. Omdat er minder met voorschriften zal worden gewerkt, zou het GLB ook eenvoudiger moeten worden.

Omdat de verschillen tussen de lidstaten groot zijn, niet alleen in klimaat en bodem maar ook in bijvoorbeeld stikstofneerslag, krijgen lidstaten meer beleidsruimte. Hiervoor moeten zij een GLB Strategie Plan opstellen. Dit omvat de beoogde doelen en tevens een ‘eco-scheme’ waarmee duidelijk wordt gemaakt hoe die doelen bereikt gaan worden. Dit kan in een combinatie van maatregelen in de eerste en de tweede pijler. De verandering voor de eerste pijler is dat er meer flexibiliteit zal zijn voor lidstaten en dat het ambitieniveau hoger moet zijn dan nu het geval is. Het is zelfs een juridische verplichting dat de ambities voor milieu en klimaat worden verhoogd. Ook risicomanagement is een verplicht onderdeel in het GLB Strategie Plan.

Daarnaast wordt in de presentatie nog gewezen op de herverdeling tussen de lidstaten: de EC is op weg naar een gelijke hectaretoeslag in alle landen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *