Chronologisch overzicht maatschappelijke consultatie

Hieronder een kort chronologisch overzicht van de maatschappelijke consultatie in de aanloop naar het huidige GLB.

September 2008 – Houtskoolschets

Het kabinet publiceert een houtskoolschets voor het Europese Landbouwbeleid tot 2020. Belangrijke doelen zijn het versterken van de concurrentiekracht en de verduurzaming van de landbouw.

Maart 2010 – Seminar ‘GLB in onderzoek’

Wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke pijler onder de Nederlandse onderhandelingsinzet. In negen workshops presenteren verschillende onderzoekers hun resultaten. Download verslag (pdf) >>

September 2010 – Seminar ‘Tussen Brussel en Den Haag’

Meer dan 120 deelnemers verbinden de discussie in Nederland met de voortgang in Brussel, met bijdrages van ZLTO en Natuurmonumenten. Alle deelnemers worden uitgenodigd voor de LinkedIn-groep ‘Toekomst van het Europees Landbouwbeleid’. Download verslag (pdf) >>

Oktober 2010 – Collectieven

Boerencollectieven bieden kansen voor beloning van bovenwettelijke maatschappelijke diensten op gebiedsniveau en effectiever ondernemerschap. Eind 2010 wordt duidelijk dat de Europese Commissie kan instemmen met de collectieven als eindbegunstigde in verordeningen. Nederland heeft zich hiervoor hard gemaakt in Brussel.

November 2010 – GLB-tour

Stichting Natuur en Milieu en LTO gaan onder begeleiding van Netwerk Platteland op GLB-tour. Ze bezoeken zes boeren uit verschillende windstreken om te onderzoeken hoe de voorstellen voor het nieuwe GLB uitpakken op bedrijfsniveau. Van de GLB-tour worden videoblogs en verslagen gemaakt. Meer over de GLB-tour >>

April 2011 – Conferentie ‘Het Europees Landbouwbeleid op weg naar 2014

Felix Rottenberg zet als gespreksleider het maatschappelijk belang centraal. De bijeenkomst met 150 deelnemers wordt live op internet uitgezonden. Aan het eind van de conferentie lanceert staatssecretaris Bleker deze website. Download verslag (pdf) >>

April 2011 – Routeschets GLB 2025

In drie gebieden (Salland, Berkelland en Rijnland) vonden met groepen agrarisch ondernemers werkateliers plaats. De effecten van toekomstige ontwikkelingen (o.a. in het GLB) werden met behulp van digitale kaartbeelden gevisualiseerd. Ondernemers konden zelf ook aan het toekomstbeeld sleutelen. In een tweede fase werden deze werkateliers verbreed met de dialoog tussen ondernemers en maatschappelijke omgeving.
Download brochure ‘Boeren in de toekomst – Routeschets GLB 2025’ (pdf) >>

April 2011 – Publicatie ‘Toepassing GLB-scenario’s’

Op 13 april zijn de resultaten ‘toepassing GLB-scenario’s’ gepubliceerd. In dit project is in verschillende gebieden onderzoek gedaan naar het keuzeproces (operationeel, tactisch en strategisch) van agrarische ondernemers in reactie op de introductie van nieuwe grondslagen voor het vaststellen van bedrijfstoeslagen. Download rapport ‘Meer groei dan vergroening’ >>

Oktober 2011 – Videoblogserie ‘De toekomst van ons voedsel’

De Youth Food Movement (YFM) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) publiceren de GLB-videoblogserie ‘De toekomst van ons voedsel’.

Oktober 2011 – Voorstellen Europese Commissie

De Europese Commissie maakt haar voorstellen voor het nieuwe GLB bekend. Ze streeft naar eenzelfde toeslag per hectare per lidstaat. Daarnaast willen ze hogere eisen stellen aan boeren: permanent grasland, een drieslagstelsel voor akkerbouwers en 7% van de landbouwgrond ingericht als ecologische zones.

November 2011 – Deal or no deal

Op 9 november vond de bijeenkomst Deal or no Deal plaats. Deelnemers werd naar hun mening gevraagd over de voorstellen voor het nieuwe GLB. Daarvoor werden 11 stellingen geponeerd, waarop deelnemers konden reageren met ‘Deal’ of ‘Geen Deal’. Bekijk het inleidende filmpje op YouTube >>

September 2012 – Consultatie over certificering binnen het GLB

Consulatie aan de hand van vijf stellingen en korte videoboodschappen. Werken met certificaten kan een alternatief zijn voor de drie vergroeningseisen van de Europese Commissie.

Conferentie ‘Europees landbouwbeleid: komen tot keuzes’ en lancering GLB-check

Bijna 250 deelnemers duiken in de thema’s certificering, marktpositie en agrarisch natuurbeheer. Ter afsluiting wordt de GLB-check gelanceerd: een online rekentool voor agrarisch ondernemers.

Maart 2013 – Raadsmandaat

De Raad van Landbouwministers stelt het Raadsmandaat vast voor het nieuwe GLB. Het mandaat zal als basis dienen voor de inzet van de Raad bij de trilogen tussen Raad, Europese Commissie en Europees Parlement, onder leiding van de Ierse voorzitter Simon Coveney.

April en mei 2013 – Trilogen

In april en mei 2013 vonden de zogenaamde Trilogen plaats. Daarin probeerden het Europese Parlement, de Europese Commissie en de Landbouwraad een akkoord te bereiken over het nieuwe GLB. Zij verchilden van mening over de vergroeningseisen en de snelheid van herverdeling van subsidies binnen landen en regio’s.
Meer over de Trilogen op europa.eu >>
Alle berichten over de Trilogen >>

Eind juni 2013

Na de trilogen in april en juni bereiken het Europese Parlement, de Europese Commissie en de Raad een akkoord over de hoofdpunten van het GLB voor de periode 2014-2020. Vergroening en marktoriëntatie komen meer centraal te staan.