Kamerbrieven

Een overzicht van alle kamerbrieven over het GLB, in chronologische volgorde.

2020

> Kamerbrief met verslag Landbouw- en Visserijraad 19 en 20 oktober 2020, 29 oktober 2020.
Het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP) wordt eind 2021 ingediend in Brussel. Dat is een jaar later dan LNV-minister Schouten eerder aan de Tweede Kamer meldde. Reden is dat de besluitvorming over de GLB-verordeningen, het Meerjarig Financieel Kader en de uitvoeringsregels is vertraagd. De belangrijkste punten uit deze brief vindt u hier >>

> Kamerbrief over houtskool-SWOT voor Nationaal Strategisch GLB-Plan 2021-2027, 2 oktober 2020
Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de houtskool-SWOT voor het Nationaal Strategisch GLB-Plan 2021-2027. De SWOT is een feitelijke analyse van sterktes en zwaktes en van kansen en bedreigingen voor de verschillende GLB-subdoelstellingen. GLB staat voor Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.


2019

> Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en visserijraad van 18 juni 2019
Minister Schouten pleit voor uitstel van de besluitvorming over het GLB, in de aanloop naar de Raad van Europese landbouwministers op 18 juni in Luxemburg.

> Kamerbrief over Nederlandse invulling Nationaal Strategisch Plan, 8 mei 2019
Minister Schouten schetst de contouren van de invulling van het NSP in vier scenario’s, met eerste ideeen over de invulling van eco-regelingen en verlaging van de basispremie.

Concept Houtskoolschets-SWOT voor het Natuionaal Strategisch GLB-plab 2021-2017, 21 mei 2019
en de begeleidende Kamerbrief.

> Realisatieplan kringloopvisie – Visie LNV, juni 2019
Het realisatieplan van LNV maakt duidelijk welke acties worden ondernomen om de transitie naar kringlooplandbouw nationaal en internationaal op gang te brengen.

Kamerbrief over Deltaplan Biodiversiteitsherstel, 11 februari 2019
Minister Schouten ziet grote overeenkomsten tussen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en haar eigen visie op kringlooplandbouw. In de GLB-pilots kunnen ideeën uit het deltaplan worden uitgevoerd en vervolgens opgenomen in het Nationaal Strategisch Plan.

> Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 28 januari 2019, 17 januari 2019
Minister Schoutenn wil betrokken stakeholders actief betrekken bij het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Zij meldt eind maart te komen met een zogeheten houtkoolschets: de basis voor de maatschappelijke consultatie die daarna plaatsvindt.


2018

> Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 17 en 18 december 2018
Minister Schouten wil boeren in de volgende GLB-periode een bonus geven voor extra inspanningen, bovenop de financiële compensatie voor de gemaakte kosten en inkomstenderving.

> Kamerbrief over Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 19 november 2018, stand van zaken toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken, 9 november 2018
Het ministerie van LNV organiseert in 2019 twee GLB-conferenties voor stakeholders. Ook worden suggesties voor de invulling van het Nationaal Strategisch Plan verzameld via een internetconsultatie. Dat schrijft minister Carola Schouten aan de Tweede Kamer.

> Kamerbrief over rapporten nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), 5 november 2018
Reactie op 2 onderzoeksrapporten over de impact van niet nieuwe GLB op inkomens van boeren (WER) én op bodemkwaliteit, biodiversiteit, innovatie, klimaat en agrarisch natuurbeheeer (Louis Blok Instituut). Minister Schouten wil het nieuwe GLB optimaal gebruiken voor de transitie naar kringlooplandbouwen kiest voor een drielagenmodel.

> Kamerbrief over aanpak weidevogels, 15 oktober 2018
Er is 9 miljoen euro uitgetrokken voor 7 regionale GLB-pilots in de aanloop naar het nieuwe GLB, schrijft minister Schouten in deze Kamerbrief.

> Kamerbrief over bescherming landschapselementen, 15 oktober 2018
Er gaan nog te veel waardevolle landschapselementen verloren. Minister Schouten gaat onderzoeken hoe landschapselementen, zoals houtwallen en solitaire bomen, via het nieuwe GLB beter kunnen worden beschermd.

> Kamerbrief over Geannoteerde agenda Informele Landbouwraad, 13 september 2018
Het effect van vergroening blijft beperkt, schrijft LNV-minister Schouten aan de Tweede Kamer over de komende informele landbouwraad in Brussel.

> Lijst van vragen en anwoorden over het fiche MFK-pakket: Verordeningen Toekomstig GLB, 3 september 2018
Naar aanleiding van de GLB-voorstellen stelde de Tweede Kamer 152 vragen aan minister Schouten. Deze kamerbrief bevat de vragen en antwoorden, in aanloop naar het debat van 4 september.

> Kamerbrief over voorstellen voor GLB 2021-2027, 18 juni 2018

> Fiche 3 MFK-pakket: Verordeningen Toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (2021–2027)

> Kamerbrief Inzet op lager GLB-budget, 18 juni 2018
Frankrijk, Griekenland, Finland, Ierland, Portugal en Spanje willen het GLB-budget op peil houden. In een brief aan de Tweede Kamer – vooruitlopend op de komende Landbouw- en Visserijraad op 18 juni – schrijft Schouten dat juist korting op het GLB-budget nodig is om de gevolgen van de Brexit op te vangen.

> Kamerbrief over voorstellen van de Europese GLB voor de jaren 2021-2027, 4 juni 2018
Minister Schouten (LNV) reageert op het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om het BNC-fiche over de voorstellen van de Europese Commissie voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de jaren 2021-2027 versneld aan de Kamer te sturen.

Kamerbrief over de voortgang van de onderhandelingen over het toekomstige GLB, 15 maart 2018
Minister Carola Schouten schrijft aan de Tweede Kamer dat het GLB gemoderniseerd en vereenvoudigd moet worden. Het toekomstige GLB moet antwoord bieden op de opgaven voor de toekomst, zoals verwoord in het Regeerakkoord, het Klimaatakkoord van Parijs en de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Het budget voor het GLB wordt kleiner. “Het GLB moet dus meer doen met minder”.


2017

> Kamerbrief over herschikking van het GLB-budget, 12 juli 2017
Over het voornemen om jaarlijks 30 miljoen euro over te hevelen van de eerste pijler naar de tweede pijler.

> Kamerbrief Modernisering en vereenvoudiging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, 3 juli 2017
Martijn van Dam gaat uitgebreid in op het beleidsproces van het nieuwe GLB, en de Nederlandse inzet die het huidige kabinet voor ogen staat. Met een paar laatste statements in zijn rol als staatssecretaris: hij pleit onder meer voor het koppelen van álle betalingen aan maatschappelijke diensten en meer ruimte voor invulling door lidstaten zelf.

> Kamerbrief Beantwoording kamervragen over de voorgenomen reactie op de consultatie van het GLB, 18 april 2017


2016

> Kamerbrief ‘Het GLB na 2020’, 21 mei 2016
Kamerbrief waarin Van Dam volksgezondheid en voedselbeleid als nieuwe doelen voor het landbouwbeleid benoemt.

> Kamerbrief over input consultatie vergroening, 8 maart 2016
Afschrift van het paper dat Van Dam bij de Europese Commissie heeft ingediend in het kader van de consultatie over de vergroening.


2015

> Kamerbrief Voedselagenda voor veilig, gezond en duurzaam voedsel, 30 oktober 2015
Kamerbrief met de reactie op het advies Naar een voedselbeleid (2014) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

> Kamerbrief Beantwoording vragen over landschapselementen als invulling van de
vergroening, 2 april 2015
Antwoorden op de vragen van Jaco Geurts (CDA) over landschapselementen als invulling van de vergroening.

> Kamerbrief Landbouw- en Visserijraad, 16 maart 2015
Tijdens de Landbouwraad op 16 maart dienden de lidstaten de gebundelde vereenvoudigingsvoorstellen in bij Hogan. Sharon Dijksma schrijft onder meer over haar toelichting van de Nederlandse voorstellen.

> Kamerbrief Vereenvoudigingsvoorstellen GLB, 24 februar0 2015
Op 24 februari heeft staatssecretaris Sharon Dijksma d.m.v. een kamerbrief de resultaten van de consultatie vereenvoudiging GLB voorgelegd aan de Tweede Kamer. Uiterlijk 28 februari wil zij een lijst met vereenvoudigingsvoorstellen indienen bij landbouwcommissaris Phil Hogan. Lees meer over de consultatie >


2014

Vierde kwartaal 2014

> Kamerbrief Aansluiting vergroening op natuur- en landschapsbeheer
De EFA-verplichting moet samenvallen met of aansluiten op een kerngebied voor agrarisch natuurbeheer. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de collectieven. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. De effectiviteit van vergroeningsmaatregelen en agrarisch natuur- en landschapsbeheer neemt toe als ze complementair. Dijksma wil ze met elkaar verbinden, door slim te combineren op de korte termijn op basis van het huidige instrumentarium, maar ook op de lange termijn.

Derde kwartaal 2014

> Kamerbrief Wijzigingen vergroening, 29 juli 2014
Naar aanleiding van de moties die werden aangenomen tijdens het na het Algemeen Overleg Implementatie GLB op 1 juli zijn een aantal dingen gewijzigd aan de invulling van de vergroening. Staatssecretaris Dijksma informeert de Kamer over deze wijzigingen in deze brief van 29 juli 2014.

Tweede kwartaal 2014

> Kamerbrief Uitwerking directe betalingen, juni 2014
In deze Kamerbrief informeert de staatssectretaris de Tweede Kamer over hoe de betalingen in het GLB eruit gaan zien, met speciale aandacht voor de vergroening.

> Kamerbrief over invulling Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020, april 2014
Met deze brief informeert staatssecretaris Dijksma de Tweede Kamer over de verdere afspraken met de provincies rondom het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3).


 2013

> Kamerbrief Implementatie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, 6 december 2013
Half december 2013 is er een debat in de Tweede Kamer geweest over de nationale keuzes in het GLB die de staatssecretaris heeft voorgesteld in haar kamerbrief van 6 december. Hierin is speciaal aandacht voor de drie generieke vergroeningsmaatregelen:

  • Gewasdiversificatie. Bedrijven moeten op bouwland minstens drie gewassen telen. Daarbij zijn er geen mogelijkheden voor nationale keuzes, wel zijn er uitzonderingen voor kleine bedrijven.
  • Behoud van blijvend grasland.
  • Ecologisch aandachtsgebied (EFA) met een omvang van 5% van het bouwlandoppervlak.

Daarbij zijn er begin 2014 nog wat losse eindjes. Er staat bijvoorbeeld dat een deel van de vergroeningsverplichting kan worden ingevuld met de teelt van nog nader te bepalen eiwitgewassen. Ook wordt in de zomer van 2014 een definitieve lijst van landschapselementen verwacht die kunnen meetellen als EFA.

> Kamerbrief Kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, 8 maart 2013
Op 8 maart 2013 stuurde staatssecretaris Dijksma een brief met de kwartaalrapportage Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – maart 2013 naar de Tweede Kamer.


2012

> Kamerbrief Voorstellen hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, 8 maart 2012
Op 8 maart 2012 stuurde staatssecretaris Bleker een brief aan de Tweede Kamer met de reactie van het kabinet op de voorstellen van de Europese Commissie ten aanzien van de hervormingen van het GLB.

> Kamerbrief Kwartaalrapportage GLB-onderhandelingen, 9 maart 2012
Op 9 maart volgde een tweede brief over de kwartaalreportage GLB-onderhandelingen maart 2012.


2011

Vierde kwartaal 2011

> Persbericht Formele Kabinetsreactie op EC-wetsvoorstellen, 28 oktober 2011
Op 28 oktober stemde de ministerraad in met de kabinetsreactie op de voorstellen van de Europese Commissie over het nieuwe Europese landbouwbeleid, meldt het in een persbericht. Het kabinet pleit ondermeer voor effectievere en flexibeler vergroeningsmaatregelen.

Eerste kwartaal 2011

> Kamerbrief Verslag van de Landbouwraad, 28 maart 2011
Brief van de staatssecretaris van EL&I aan de Tweede Kamer, over de uitkomsten van de Landbouwraad op 17 maart 2011 in Brussel.

> Kamerbrief over Nederlandse inzet tijdens de Landbouwraad, 11 maart 2011
Brief van 11 maart 2011 waarin staatssecretaris Henk Bleker van EL&I laat weten wat zijn inzet zal zijn tijdens de Landbouwraad op 17 maart in Brussel. Hij kondigt onder meer aan  de vereenvoudiging van het GLB te agenderen.

> Kamerbrief Beantwoording Commissievragen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, 8 maart 2011
Op 8 maart 2011 antwoordde het kabinet  op vragen van de Tweede Kamer over de vormgeving van het toekomstig GLB. Citaat: “Gezien de opgaven voor het Nederlands platteland, vind ik een hoger aandeel van het uiteindelijk vast te stellen budget voor de tweede pijler dan het huidige aandeel voor Nederland gerechtvaardigd.”

> Kamerbrief Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, 21 februari 2011
Op 18 februari 2011 antwoordde het kabinet op vragen van de Eerste Kamer over het toekomstig gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.


2010

> Kamerbrief Kabinetsreactie op de Commissiemededeling over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014 – 2020, 26 november 2010
De Nederlandse kabinetsreactie van 26 november 2010 op de Mededeling van de Europese Commissie.