Vergroening

Sinds 2014 is vergroening verplicht voor iedereen die de basisbetaling wil ontvangen. De basisbetaling en de vergroeningstoeslag zijn met elkaar verbonden.

vergroening

Voorwaarden voor vergroening

1. Blijvend grasland

Het systeem van blijvend grasland is in het huidige GLB niet veranderd. Als het totale areaal blijvend grasland niet (te veel) achteruitgaat, hoeven er geen verplichtingen op individueel bedrijfsniveau te worden opgelegd. In Natura 2000-gebieden geldt altijd dat blijvend grasland niet omgezet of geploegd mag worden.

2. Gewasdiversificatie

De verplichting gewasdiversificatie geldt als het totale areaal bouwland op een bedrijf groter is dan 10 hectare. Tussen de 10 en 30 hectare moet u minimaal 2 akkerbouwgewassen hebben, waarvan het grootste gewas niet meer dan 75% van het areaal beslaat. Heeft u meer dan 30 hectare, dan moet u minimaal 3 gewassen hebben waarbij het grootste gewas maximaal 75% van het areaal akkerbouw beslaat en 2 gewassen samen maximaal 95% van het areaal. Voor vrijstelling van deze verplichting, zie vrijstelling voor vergroeningsregels.

3. Ecologisch aandachtsgebied

Op het bouwland van een ontvanger van inkomenssteun moet 5% van het oppervlak bestemd zijn voor ecologisch aandachtsgebied (EFA).
Deze vergroeningsmaatregel geldt vanaf een oppervlakte bouwland van meer dan 15 hectare, waarbij de meerjarige gewassen niet meetellen.

Er zijn nationale keuzes gemaakt over wat meetelt voor de invulling van deze 5%. Zo is het mogelijk om vanggewassen en akkerranden op bouwland mee te tellen. Ook mogen stikstofbindende gewassen zoals luzerne als EFA meegerekend worden. Daarbij worden wegingsfactoren toegepast, waardoor de ene EFA-invulling zwaarder ‘meetelt’ dan de andere. Pas na verloop van jaren zou dit percentage alsnog verhoogd kunnen worden naar 7%.

Vrijstelling van vergroening

In sommige gevallen is vrijstelling mogelijk van de vergroeningsvoorwaarden.

Biologische bedrijven (landbouwers die beschikken over een SKAL-certificaat) krijgen vrijstelling van alle vergroeningsvoorwaarden. Met behulp van stroomschema’s kunt u nagaan of u vrijstelling krijgt voor respectievelijk gewasdiversificatie of 5% ecologisch aandachtsgebied.

Historie van vergroening

De vergroening was een van de belangrijkste thema’s in het hervormingsproces in de aanloop naar het huidige GLB. De blogs over vergroening geven in chronologische volgorde een goed overzicht van dit beleidsproces.
Alle blogs over vergroening >>

Onderzoek naar vergroening

In de aanloop naar het huidige GLB zijn diverse onderzoeken verschenen rond het thema vergroening van het GLB.
Naar overzicht >>