Pilotregeling nieuw GLB open op 3 december

akkerrand

De subsidieregeling Pilots toekomstbestendige landbouw nieuw GLB gaat op 3 december open. Doel van de pilots is om ervaring op te doen met prestatiegerichte betalingen aan boeren in de aanloop naar de volgende GLB-periode 2021 – 2017. De hoofdaanvrager moet een agrarisch collectief zijn.

Aard Mulders
Aard Mulders

Dat zegt Aard Mulders, senior beleidsmedewerker op de LNV-directie Natuur en Biodiversiteit. Hij is nauw betrokken bij de opzet van de nieuwe subsidieregeling. Hij is lid van het GLB-kernteam op het ministerie.

Eerder was Mulders bij LNV verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe stelsel voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer door collectieven van boeren.

Biodiversiteit en klimaat

De voorwaarden waaraan boeren moeten voldoen om steun te ontvangen, worden vanaf 2021 niet meer alleen in Brussel, maar veel meer door de lidstaten bepaald, volgens het voorstel van de Europese Commissie. De bedoeling is dat boeren in hun bedrijfsvoering meer rekening gaan houden met biodiversiteit, klimaat en de bescherming van water, bodem en lucht. Daar krijgen boeren dan prestatiegerichte vergoedingen voor.

Ervaring opdoen

De bedoeling van de pilots is om hiermee ervaring op te doen in een aantal regio’s en sectoren. Mulders: “Het nieuwe GLB moet bijdragen aan verduurzaming van de bedrijfsvoering op zoveel mogelijk grondgebonden agrarische bedrijven. Niet alleen in kleine gebieden. Bovendien moet het nieuwe GLB agrarische ondernemers lange termijnperspectief bieden. Kerndoel van de pilots is om praktijkervaring op te doen met de uitvoering van maatregelen waarmee duurzaamheidsdoelen worden bereikt.”

Minder uitvoeringslasten

Een ander doel van de pilots is gericht op de uitvoeringslasten. “De Europese Commissie streeft naar vereenvoudiging van het GLB met minder administratieve lasten. Daar staat Nederland vierkant achter. Het gaat erom een stelsel van prestatiegerichte betalingen te ontwerpen dat boeren niet frustreert, maar juist stimuleert. In de pilots wordt daar ervaring mee opgedaan.”

Agrarische collectieven

De agrarische collectieven krijgen een belangrijke rol bij de uitvoering van de pilots. De hoofdaanvrager van subsidie moet een van de veertig collectieven in Nederland zijn, of een samenwerkingsverband van collectieven. Dat is niet voor niks zo in de subsidieregeling vastgelegd, zegt Mulders. “De afgelopen jaren hebben de collectieven bewezen dat zij in staat zijn om afspraken te maken met boeren over natuur- en landschapsbeheer. Voor hun aanpak is breed draagvlak, niet alleen in de agrarische sector. Ook in Brussel bestaat waardering voor onze collectieven. De Nederlandse aanpak wordt door de Europese Commissie als voorbeeld gezien voor heel Europa.”

Uitvoering in 2019 en 2020

De uitvoering van de pilots gebeurt in 2019 en 2020. In de eerste fase (2019) wordt een regionaal of sectoraal plan van aanpak gemaakt. Dat gebeurt in overleg met boeren in de regio of sector. In de tweede fase worden de maatregelen uitgevoerd en gemonitord. Bij de monitoring wordt ook gekeken naar het draagvlak onder boeren voor uitvoering van de maatregelen uit het betreffende plan van aanpak.

Zeven projectvoorstellen

Voor de pilots is €9 miljoen beschikbaar. Dat budget komt beschikbaar door overheveling van geld van pijler 1 naar pijler 2. Volgens Mulders liggen er zeven projectvoorstellen klaar. Hij gaat ervanuit dat de betreffende aanvragers voor 1 januari 2019 horen of zij met de uitvoering kunnen beginnen.

Nationaal Strategisch Plan

Vertegenwoordigers van de betrokken agrarische collectieven komen tijdens de uitvoering regelmatig bij elkaar. Belangrijk doel van dit landelijke overleg is om de resultaten van de pilots te vertalen in voorstellen voor de invulling van het Nationaal Strategisch Plan. Dat plan moet Nederland in Brussel indienen voor het GLB in 2021 – 2027.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *