POP

De Europese regeringsleiders hebben in 1999 in Berlijn besloten om het platteland van Europa te versterken. Dit besluit staat bekend als ‘Agenda 2000’. Om dit goed tot uitwerking te laten komen, maakt het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) sinds 2000 deel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De Nederlandse uitwerking hiervan is het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP).

Nationaal beleid binnen Europese kaders

Binnen het POP is ruimte voor de lidstaten om – binnen de Europese kaders – een eigen invulling te geven aan het plattelandsbeleid. Daar staat wel wat tegenover: in principe worden er alleen Europese subsidies uitgekeerd als Nederland daar zelf ook geld tegenover zet voor het platteland. Dit wordt cofinanciering genoemd.

Samenwerking tussen Rijk en provincies

Bij het huidige programma 2013-2020 (POP3) is sprake van samenwerking tussen Rijk en provincies. Zij hebben maatregelen geformuleerd die moeten bijdragen aan de versterking van het Nederlandse platteland. Zo zorgt het plattelandsbeleid ervoor dat landbouwbedrijven innovatiever gaan werken en internationaal kunnen concurreren. Een voorbeeld waaraan het POP bijdraagt is de doelstelling dat vanaf 2020 alle nieuwe kassen klimaatneutraal en economisch rendabel zijn.

Prioriteiten

De EU heeft voor het huidige plattelandsbeleid zes prioriteiten:
•    Kennisverspreiding en innovatie
•    Concurrentiekrachtversterking
•    Ketenorganisatie en risicobeheer
•    Behoud en versterken van ecosystemen
•    Behoud van natuurlijke hulpbronnen
•    Economische ontwikkeling van het platteland

Onderdelen van het POP

Nederland heeft in de nationale uitwerking van het POP de volgende thema’s centraal gezet: innovatie, natuur en landschap, water en LEADER.

EIP

Een deel van budget is gereserveerd voor het Entrepreneurship and Innovation Programma (EIP). Doel van EIP is een beter verband te leggen tussen onderzoek en praktijk. Centraal staan Operationele Groepen van boeren, wetenschappers, adviseurs, bedrijven etc. die projecten uitvoeren gericht op het testen en toepassen van innovatieve praktijken, technologieën, processen en producten. EIP wordt deels gefinancierd uit het GLB (tweede pijler) en deels uit Horizon2020.
Meer over EIP >>

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Vanuit de tweede pijler wordt ook het agrarisch natuurbeheer gefinancierd. Agrarisch natuurbeheer raakt ook aan de vergroening van de eerste pijler. In haar Kamerbrief van 18 december 2014 schrijft staatssecretaris Dijksma dat ze het agrarisch natuurbeheer zo veel mogelijk complementair wil laten zijn aan de vergroeningsmaatregelen.
Meer op het Portaal Natuur en Landschap >>

Water

In het POP3 wordt budget opgenomen voor wateropgaven. Landbouwers kunnen subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen die waterverontreiniging tegengaan of bijdragen aan een goede waterhuishouding in hun gebied. De waterschappen gaan dit financieel ondersteunen.
Meer over water in POP3 >>

LEADER

In POP3 is 5% van het budget gereserveerd voor LEADER. In de LEADER-werkwijze schrijft  een  Plaatselijke Groep (een publiek-privaat samenwerkingsverband van burgers, overheden en maatschappelijke organisaties) een eigen ontwikkelingsstrategie voor een gebied en verdeelt op basis daarvan het beschikbare budget over de projectvoorstellen. Daarbij geldt een eis van 50% cofinanciering door gemeente of provincie.
Meer over LEADER >> 

Proces POP3

Een team van mensen van EZ, IPO, Dienst Regelingen, Dienst Landelijk Gebied en Regiebureau POP hebben in de loop van 2013 een breed gedragen POP3 opgesteld.
Eind 2014  heeft Nederland het  plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) ter goedkeuring ingediend  bij de Europese Commissie, in februari 2015 is het POP goedgekeurd en door de provincies opengesteld.
Meer over het proces in Logboek POP3 >>
Meer over de nieuwe doelen bij Hervorming >>