Agrarisch natuurbeheer

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer is één van de pijlers van het plattelandsbeleid (POP3, pijler 2 van het GLB). Binnen het nieuwe GLB 2014-2020 wordt collectief agrarisch natuurbeheer mogelijk gemaakt in het nationale plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).

De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ANLb. In samenspraak met gebiedspartijen stellen zij, aan de hand van de Europese verplichtingen, de ambities en natuurdoelen in de streek vast in provinciale natuurbeheerplannen. Hierin staat in grote lijnen waar het agrarisch natuurbeheer zal worden toegepast. Meer informatie vindt u op de website van BIJ12.

Collectieven

Collectieven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit zijn veelal agrarische natuurverenigingen die zelf de contracten met de agrarische natuurbeheerders (boeren) gaan afsluiten en ook controle en handhaving gaan uitvoeren. Het collectief stelt een gezamenlijk beheerplan op, in nauwe samenspraak met andere partijen in de omgeving, zoals natuur- en landschapsorganisaties en waterschappen. Zo komen er samenhangende plannen, waarin de juiste maatregelen op de juiste plek komen en waar het agrarisch natuurbeheer in een regio goed is afgestemd op het natuurbeheer in de natuurgebieden. En omgekeerd.

Raakvlakken met vergroening

Het nieuwe agrarisch natuurbeheer heeft ook raakvlakken met de ‘vergroening’ binnen de eerste pijler van het GLB. Het vernieuwde agrarisch natuurbeheer moet kunnen worden ingezet om te voldoen aan de vergroening, mits het resultaat minstens gelijk is aan de algemeen geldende vergroeningseisen. Daarbij geldt dat voor maatregelen maar een keer subsidie kan worden aangevraagd, ofwel vanuit pijler 1 (vergroening), ofwel vanuit pijler 2 (ANLb).

Effectief verbinden

In haar Kamerbrief over de link tussen eerste pijler en agrarisch natuurbeheer geeft staatssecretaris Sharon Dijksma enkele voorbeelden van slimme verbindingen, waardoor GLB en ANLB elkaar kunnen versterken. Deze mogelijkheden zullen nader worden uitgewerkt, in samenspraak met ondernemers, collectieven en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties. Naar verwachting zullen hier in 2018 enkele pilots voor komen.