EIP – Europese Innovatie Partnerships

De EU wil innovatie stimuleren door middel van European Innovation Partnerships (EIP’s), onder meer rond het thema landbouwproductiviteit en duurzaamheid. De kern van EIP’s zijn ‘Operationele groepen’ (OG’s) waarin boeren, adviseurs, onderzoekers, ondernemers en andere actoren zich organiseren rond een bepaald vraagstuk en samenwerken aan concrete innovaties. EIP wordt gefinancierd uit POP3 en Horizon 2020.

Over EIP

EIP maakt deel uit van de economische strategie voor de EU, het EU 2020-programma, dat de nadruk legt op innovatie. Doel is te zorgen dat nieuw onderzoek wordt gedreven door uitdagingen uit de praktijk, om brede maatschappelijke baten te realiseren en om industrieën snel te moderniseren.

Uitgangspunt is dat innovaties ontstaan in de interactie tussen onderzoek en praktijk, in een proces waaraan zowel boeren, onderzoekers, adviseurs, ondernemers en andere actoren bijdragen. Het EIP volgt een bottom-upbenadering, waarin betrokken zich kunnen organiseren in een Operationele Groep rond een concreet vraagstuk uit de praktijk.

Thema’s

Er zijn EIP’s rond de volgende thema’s:

  • Actief en gezond ouder worden
  • Slimme steden en gemeenschappen
  • Raw materials
  • Water
  • Landbouwproductiviteit en duurzaamheid

Meer over EIP op de website van de EU >>

Organisatie EIP-agri

Stuurgroep

Per thema wordt een EIP-stuurgroep in het leven geroepen die alle belanghebbenden vertegenwoordigt en een strategisch uitvoeringsplan schrijft. Dit moet worden goedgekeurd door de raad van ministers. De stuurgroep zal optreden op politiek niveau. De technische expertise wordt verstrekt wordt door een ‘sherpagroep’ van experts.

Service Point

Een belangrijk deel van de EIP is het in Brussel gevestigde EIP Service Point. Dit wordt geleid door een consortium van het Nederlandse DLG en het Vlaamse VLM. Het Service Point wil de communicatie tussen academische onderzoekers en boeren en grondbeheerders verbeteren. Hiertoe verzamelt het informatie over innovatieve projecten in de hele EU.

Landelijk EIP-netwerk

Een nieuw landelijk EIP-netwerk, onderdeel van Netwerk Platteland, bevordert de totstandkoming van Focus Groepen, expertgroepen rond een bepaald thema, en Operationele Groepen. Het netwerk ondersteunt hun werk door middel van het organiseren van seminars, databases en het verstrekken van antwoorden op vragen van alle belanghebbende partijen.
Meer informatie over innovatie en over voorbeeldprojecten op de website van Netwerk Platteland >>

Operationele Groepen

Operationele Groepen voeren projecten uit gericht op het testen en toepassen van innovatieve praktijken, technologieën, processen en producten. Zij komen samen op initiatief van de betrokken partijen zoals boeren, wetenschappers, adviseurs, bedrijven of anderen die betrokken zijn bij het vraagstuk.

EIP’s zijn gebaseerd op een bottom-up benadering. De Commissie verklaart dat zij “geen verplichtingen (zal) opleggen met betrekking tot de samenstelling van de operationele groepen, van hun werking, of van de gedekte thema’s.”

De Operationele Groepen stellen een plan voor het ontwikkelen, testen, aanpassen of uitvoeren van het innovatieve project en een beschrijving van de verwachte resultaten en de bijdrage van het project aan de EIP-doelstelling. Een belangrijk element is dat er juist zo min mogelijk randvoorwaarden worden gesteld. De Europese Commissie stelt geen verplichtingen in de zin van samenstelling of functioneren van de OG of de thema’s waar de OG zich op richt. Innovaties kunnen zowel technologische, organisatorisch als sociaal van aard zijn, en kunnen gebaseerd op nieuwe of juist traditionele praktijken.

OG’s moeten aan twee voorwaarden voldoen:

  • De OG schrijft een plan van aanpak, met daarin een omschrijving van de innovatie die ontwikkeld, getest, aangepast en geïmplementeerd zal worden en het beoogde resultaat.
  • De OG zorgt voor uitwisseling van de resultaten. Door middel van het EIP-netwerk kan de OG contact leggen met andere groepen rond vergelijkbare projecten.

Financiering EIP-agri

Geen eigen financiering

EIP is geen financieringsmechanisme. De Commissie wil de bestaande structuren en netwerken benutten. EIP-agri zal worden uitgevoerd door middelen van twee EU-beleidsterreinen:

  • Plattelandsontwikkeling – via pijler 2 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
  • Horizon 2020 – het voorgestelde nieuwe kaderprogramma voor onderzoek

EIP en POP3

In Nederland betekent dat dat EIP moet worden opgenomen in de landsdelige Plattelandsontwikkelingsplannen (POP3). Specifieke steun via dit POP-geld is beschikbaar zijn op grond van artikel 36: ‘samenwerking’, voor onder meer ondersteuning bij het oprichten van Operationele Groepen (maximale bijdrage van 80% of 90% voor de minder ontwikkelde regio’s), proefprojecten (waarvan de resultaten moeten worden verspreid) en de ontwikkeling van nieuwe producten, praktijken, processen en technologieën. De thematiek van de aanvraagt hoeft niet beperkt te zijn tot landbouw, de uitdaging tot innovatie geldt voor alle prioriteiten binnen het POP3.

EIP en Horizon 2020

Als een OG tegen meer complexe wetenschappelijke vraagstukken aanloopt kan een beroep worden gedaan op de budgetten van Horizon 2020, het Europese onderzoeksprogramma. Daarin is voor het landbouwprogramma meer dan 4 miljard euro beschikbaar. Voorwaarde is wel dat de aanvraag wordt gedaan door een combinatie met daarin partijen uit drie lidstaten.