LEADER

In LEADER-gebieden, plattelandsgebieden die door de provincies worden aangewezen, denken bewoners mee over de ontwikkeling van hun gebied. 5% van het budget voor plattelandsontwikkeling (POP3) is gereserveerd voor LEADER.

LEADER begon in 1990 als een zogenaamd Communautair Initiatief, waarmee Europa zonder tussenkomst van nationale overheden lokale en regionale initiatieven financiert. In 2007 werd LEADER ‘gemainstreamd’ met POP2. Brussel bedoelde daarmee dat de bottom up-werkwijze niet op zichzelf staat, maar relevant is voor allerlei programma’s voor gebiedsontwikkeling.

LEADER en POP

Tijdens het nieuwe GLB is er ook voor LEADER het nodige veranderd. In het POP3 is beschreven op welke thema’s LEADER zich moet richten. De gebieden kunnen in hun strategie binnen die kaders keuzes maken en prioriteiten stellen.

Werkwijze

De Plaatselijke Groep (PG), een publiek-privaat samenwerkingsverband van burgers, overheden en maatschappelijke organisaties, schrijft een eigen ontwikkelingsstrategie voor een gebied en verdeelt op basis daarvan het beschikbare budget over de projectvoorstellen. Daarbij geldt een eis van 50% cofinanciering door gemeente of provincie. De LOS moet volgens een vast format worden opgesteld en aan een aantal voorwaarden voldoen. Format LOS (februari 2015, pdf) >>

Europese kaders

Brussel geeft de kaders voor CLLD (LEADER-3 in Nederland) in het document ‘Guidance on CLLD for local actors’ (Leidraad voor lokale actoren in CLLD/LEADER). De EU lidstaten vrij zijn om accenten te leggen / prioriteiten te stellen om CLLD op nationaal niveau nader in te vullen. Dat kan leiden tot aanvullende eisen. In Nederland wordt CLLD ingevuld als LEADER-3 in het POP3.
Guidance on CLLD for local actors (pdf) >>
Meer over LEADER op Europees niveau >>

LEADER in Nederland

In POP3 zijn 31 LEADER-gebieden vastgesteld. Op de website van de ENRD vindt u een lijst van de gebieden, met per gebied contactinformatie.

Meer informatie over LEADER in Nederland vindt u op de website van Netwerk Platteland >>