Water

Nieuw in het huidige POP is de focus op water. In het POP3 wordt budget opgenomen voor wateropgaven. De waterschappen gaan dit financieel ondersteunen.

In het POP3 kunnen landbouwers subsidie aanvragen voor duurzame maatregelen die waterverontreiniging tegengaan of bijdragen aan een goede waterhuishouding in hun gebied. Denk aan het toepassen van zuiveringsvoorzieningen (bijvoorbeeld helofytenfilters) om erfafspoeling tegen te gaan, kennis opdoen van technieken als rijenbemesting en deze toepassen, peilgestuurde drainage en inrichting van natuurvriendelijke oevers langs watergangen.

Per regio wordt bepaald welke maatregelen daar het beste passen. Een gebiedsgerichte aanpak waarin de verschillende problemen in samenhang worden bekeken biedt het meeste perspectief. Hiervoor is het nodig dat de landbouwsector samen met het waterschap en de provincie om tafel gaat om dit uit te werken.

Lees meer over water in POP3 op de website van Netwerk Platteland >