Positieve en kritische reacties op vereenvoudigingsvoorstellen Hogan

Na een jaar heeft de Europese Commissie (EC) de vergroening geëvalueerd met een review en publieke consultatie. De EC heeft de resultaten verwerkt in 15 vereenvoudigingsvoorstellen. Deze werden op 18 juli besproken tijdens de Landbouw- en Visserijraad. Lidstaten waren positief maar ook kritisch.

Volgens Landbouwcommissaris Phil Hogan zorgen de vereenvoudigingsvoorstellen voor meer duidelijkheid over de eisen die gesteld worden aan boeren. Ook zouden ze leiden tot meer flexibiliteit en meer harmonisatie op EU-niveau.

Lidstaten: pas op voor meer administratieve lasten

Veel lidstaten waren positief over de vergroening en de versimpeling van het GLB. Voor een aantal voorgestelde maatregelen was minder steun, bijvoorbeeld voor het pesticidenverbod voor stikstofhoudende planten en de verlenging van de verplichte braakleggingperiode van 6 naar 9 maanden. Ook waarschuwden lidstaten voor een toename van administratieve lasten in plaats van een afname, door de benodigde extra controles.

Nederland: voor ambitieuzere vergroening

Nederland is voor een ambitieuzere vergroening. Nederland:

  • steunde het voorstel om vanggewassen en stikstofbindende gewassen alleen zonder gewasbeschermingsmiddelen mee te laten tellen voor de vergroening;
  • is ook positief over het laten vallen van 30 september als uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en het laten meetellen van akkerranden die breder zijn dan het maximum van 20 meter;
  • vindt het jammer dat het voorstel om de mengselplicht bij vanggewassen te laten vervallen niet is overgenomen;
  • vindt het jammer dat er geen wezenlijke vereenvoudigingen voor de uitvoering door de betaalorganen worden voorgesteld.

Uitwerking voorstellen

De Europese Commissie zal de voorstellen nog eens met deskundigen bespreken. De vereenvoudigingsopties worden uitgewerkt in gedelegeerde en uitvoeringshandelingen. De gedelegeerde handelingen worden waarschijnlijk later dit jaar aan de Raad ter goedkeuring voorgelegd.

Slowaaks voorzitterschap

Met ingang van juli heeft Slowakije het voorzitterschap overgenomen van Nederland. Het Slowaaks voorzitterschap heeft aangegeven de voortgang van de vereenvoudiging van het GLB te evalueren en de onder het Nederlands voorzitterschap gestarte discussie over de toekomst van het GLB voort te zetten.

Bron: Kamerbrief Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, 21 juli 2016 (pdf)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *